ร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางการศึกษา

ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันค่ะ .!

เทิดไท้พระภูมี แปดสิบสี่พระพรรษา ดวงใจของไพร่ฟ้า "พระราชาแห่งราชันย์" พระยศก้องเกรียงไกร สถิตในทุกชนชั้น สมนามองค์เทวัญ จากสวรรค์วิมานฟ้า น้อมเกล้าอัญชุลี พระภูมีกษัตรา เทิดไว้ในบูชา ผองไพร่ฟ้าประชาไทย ศิระน้อมประณต แทบจรดเหนือเกล้าไว้ ถวายพระพรชัย พระองค์ทรงพระเจริญ
 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/แผนการเรียนรู้

Improving the quality of the learner / learning plan.

การบริหารงานวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1

ระดับประถมศึกษา

(ตัวอย่างระดับประถมศึกษา)

แบบฟอร์ม ID PLAN54

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การขับเคลือนจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพ

- ผู้เรียน ก

แผนขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ

- ผู้เรียน

แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- รายบุคคล

แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการ

- จัดการเรียนรู้

วิธีการ/กิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

- ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพตามจุดเน้น

ปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณ

ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ

- ผู้เรียน- ประถมศึกษาปีที่ 6

 แนวทางการดำเนินงาน - สำนักการลูกเสือ

-ยุวกาชาด- และกิจการนักเรียน

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

- ประจำปี………………………

แนวทางการเขียน

- รายงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประจำปี____

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

- ประจำปี ...

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ

- การเรียนการสอน

บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนา

- และการนำไปใช้

คำชี้แจง การประเมินคุณภาพผู้เรียน

- ตามจุดเน้น

องค์ประกอบที่ 10 - สำนักงานมาตรฐาน

- และประกันคุณภาพการศึกษา

 แบบติดตามการนำจุดเน้น

- การพัฒนาคุณภาพ

- ผู้เรียนสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน

บทที่ 1ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

- คุณภาพ การประถมศึกษา

 บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ในรอบปี

 (สำเนา) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

นโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา

- ขนาดเล็ก

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย

- เรียนฟรีเรียนดี๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยน

- การปฏิรูปการศึกษาไทย”

ข้อ 1แผนการพัฒนาสถานศึกษา

ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปพ.5_54 แบบบันทึกผล

- การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิธีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี

-  (พ.ศ. 2554 – 2557)

รายงานการพัฒนาคุณภาพครู

- ด้านการจัดการเรียน

 แบบประเมินความพึงพอใจ

- การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

คำนำการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

สรุปผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายห้อง

- ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยน

- การปฏิรูปการศึกษาไทย”

การพัฒนางานวิจัยครู

- สู่คุณภาพผู้เรียน

๖ เดือน ๖ คุณภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการ

จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน

- จุดเปลี่ยนการปฏิรูป

ทักษะและความสามารถ ป.1-3

- อ่านออก เขียนได้

แบบรายงานการดำเนินการ

- พัฒนาคุณภาพ

- ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ของนักเรียน

หลักการ และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ

 การนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- สู่การปฏิบัติ

การเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษา

- ขั้นพื้นฐาน

นโยบายการตรวจราชการ ศธ.ที่ 2

: การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและ

- มาตรฐานการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วิธีการ/กิจกรรมของสถานศึกษา

-เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน

- เกิดคุณภาพตามจุดเน้น

การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนา

-คุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

- ของสถานศึกษา

แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนา

- คุณภาพการศึกษา

 แผนการพัฒนาสถานศึกษาตาม

- จุดเน้น- การพัฒนา

- คุณภาพผู้เรียนใน 5 ระยะ

ผลการขับเคลื่อน

- การจัดการเรียนการสอน

- คณิตศาสตร์ ตามจุดเน้นการพัฒนา

Management # 63 

- ปัจจัยหลักความสำเร็จ 2 ปัจจัย

โครงการพัฒนาครูประจำการ

- ที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก

 วิธีการ/กิจกรรมของสถานศึกษา

- เพื่อพัฒนา

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพตามจุดเน้น

การประเมินคุณภาพผู้เรียน

- ตามจุดเน้น สพฐ.

คำอธิบายการใช้แบบบันทึกผลการพัฒนา

- คุณภาพผู้เรียน ปพ

แบบสรุปรายงาน

- ผลการขับเคลื่อนจุดเน้น

- การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- ของสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพ-

โรงเรียนขนาดเล็ก

กรอบการจัดกิจกรรม

- พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนา

- คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการเรียนฟรี 15 ปี

- อย่างมีคุณภาพ

โครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ( ตัวอย่าง ) โครงสร้างแผนพัฒนา

แผนการนิเทศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพและ

- มาตรฐานการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  


   


  ค้นหาข้อมูลในเวบ
  Search
  สมาชิกเข้าสู่ระบบได้ที่นี่


  สมาชิกเข้าสู่ระบบ
   
  รหัสสมาชิก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก

  ติดต่อ webmaster ที่นี่

  webblog gunrapree
  webboard gunrapree
  blogspot gunrapree
  gunrapree.blogspot
  elementary.blogspot
  hi5.com@geerapann
  Twitter@geerapann
  Google+ gunrapree
  facebook@gunrapree

  http://lnkd.in/TUZDnH #in
  อย่าท้อถอยต่อความดีงามที่ควรพึงกระทำ...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552 

ประเภทบุคคล
      
      
                          
  ksp channel FAQ

  หนังสือราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ปี 2555

 • สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2554 (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
 • โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม (สำหรับนักเรียน อายุ 16 ปีขึ้นไป)
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 50 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน Japan Aviation Academy (JAA) เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (รอบที่ 2)
 • ทุน 2013 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)
 • เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 สาขา Information Science and Technology ณ University for Information Technology "St. Paul the Apostle (UIST) เมือง Ohrid สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
 • รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อศึกษาในประเทศมาเลเซีย ประจำปี ๒๕๕๕ หมดเขตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
 • ทุนคุรุทายาทครูสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชน
 • ตลาดน้ำวัดลำพญา ต้นแบบเรียนรู้"บวร"
 • ศธ.เล็ง2แนวทางดูแล-หนุนรมต.ใช้วิธีสแกนนิ้ว ครูเอกชนเฮเข้าร.พ.ไม่ต้องจ่ายเงิน
 • สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 แล้ว เด็กทำคะแนนมากขึ้น 3 วิชา ลดลง 5
 • การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานสมัครเข้ารับรางวัล Wenhui Award ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (Wenhui Award for Educationnal Innovation 2012)
 • คุรุสภา แจงมาตรา44 ออกใบวิชาชีพครู
 • ไทยรับรู้อาเซียนด้อยกว่าชาติอื่น ศธ.เร่งพัฒนาศักยภาพเด็ก3ด้านชิงเป็นผู้นำ
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์รับตรงขาดเกือบหมื่น
 • ครูพันธุ์ใหม่ได้อัตราบรรจุ30%
 • ชงครม.จัดซื้อ"แท็บเล็ต"แบบลงนามเอ็มโอยู
 • เหน็บ!เงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็ก
 • ประกาศ

  ---------------

  เรื่อง จัดทำข้อมูลเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระบบ PSIS ให้เป็นปัจจุบัน

  ตามที่ สช. ได้ปรับฐานอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ซึ่งรวมเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม 5 %ในระบบ PSIS เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม 2555
  ดังนั้น โรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนครูอัตราร้อยละ 5 ในระบบ PSIS ขอให้ดำเนินการปรับเพิ่มข้อมูลเงินเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 เพื่อ สช.จะได้จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล และการปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท


  - รายละเอียดเพิ่มเติม -

  1. ตารางอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน (ปรับเพิ่มเงินเดือนในอัตราร้อยละ 5)

  2. ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่


 • ♥ ¸. • * '¯) ♥ ¸. •*' ¯)

  สถิติผู้เยี่ยมชม

  (¯ `* •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥(¯` * •. ¸ ♥(¯` ♥

    สถิติวันนี้ 83 คน
    สถิติเมื่อวาน 237 คน
    สถิติเดือนนี้
   สถิติปีนี้
   สถิติทั้งหมด
  6068 คน
  43674 คน
  30500498 คน
  เริ่มเมื่อ 2008-11-07


  อากาศวันนี้


  ดาวเทียม                          กรมตุนิยมทยา
  สภาพอากาศและฝนในช่วงต้นฤดูฝน 2555
  แผ่นดินไหว SOUTH OF JAVA,
  INDONESIAขนาด 4.4 ริกเตอร์
  เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
  ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
  วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
  แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
  สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
  สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
  NWP Model NWP Model
  GIS GIS
  เตือนภัย เตือนภัย
  เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
  รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว