ตรรกศาสตร์และสารานุกรมไทย

         อังกฤษ: logic - มีรากศัพท์จากภาษากรีกคือ λόγος, logos เป็นการศึกษาเชิงปรัชญาว่าด้วยการให้เหตุผล โดยมักจะเป็นส่วนสำคัญของวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์เป็นการตรวจสอบข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล (valid argument) หรือการให้เหตุผลแบบผิดๆ (fallacies) ตรรกศาสตร์ เป็นการศึกษาที่มีมานานโดยมนุษยชาติที่เจริญแล้ว เช่น กรีก จีน หรืออินเดีย และถูกยกขึ้นเป็นสาขาวิชาหนึ่งโดย อริสโตเติล

         คำว่า "ตรรกศาสตร์" ในปัจจุบัน เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้แทนแนวคิดเรื่อง Logic ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า λόγος (logos) ในภาษากรีก ที่มีความหมายเดิมว่าคำ หรือสิ่งที่ถูกกล่าว หลาย ๆ ประเทศที่ใช้อักษรโรมันในการเขียนก็มีศัพท์ที่พูดถึงแนวคิดนี้ในลักษณะชื่อที่คล้ายๆกันในภาษาไทย เดิมมีคำนี้ใช้อยู่แล้ว ซึ่งน่าจะได้มาจากภาษาบาลี สันสกฤต (อย่างเช่นใน กาลามสูตร 10 ข้อ ที่ มีกล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งว่า "อย่าเชื่อ เพราะ ได้คิดคำนึงเอาด้วย ตักฺกะ") ซึ่งอาจจะมีความหมายไม่ตรงทีเดียวนักกับคำว่าตรรกศาสตร์ที่ใช้ในภาษาปัจจุบัน


บทความของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่  6 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มอื่น

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
การคูณเมตริกด้วยค่าคงที่
การเทียบเท่ากัน
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
เซตที่เท่ากัน
ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน
พาราโบลา (Parabola)
รูปสี่เหลี่ยม
ลักษณะของเซตบางชนิด
สับเซต

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 13
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 15
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 24
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

        สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย จัดทำโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับ 3 ระดับความรู้ ให้แก่เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจทั่วไป แต่ละเรื่องเริ่มต้นด้วยเนื้อหาของระดับเด็กรุ่นเล็ก ตามด้วยเนื้อหาของรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ตามลำดับ เนื้อหาในแต่ละระดับพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดต่างกัน

 • ฉบับปกติ
 • เล่มที่ 1
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2516 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

  ดวงอาทิตย์ อุปราคา ท้องฟ้ากลางคืน นก ปลา เครื่องจักรกล พลังงาน อากาศยาน และ ดนตรีไทย

  เล่มที่ 2
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2518 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์ เวลา บรรยากาศ การตรวจอากาศ อุตสาหกรรม อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย การศึกษา กรุงเทพมหานคร และ ตราไปรษณียากรไทย

  เล่มที่ 3
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2520 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยางพารา ทรัพยากรป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ การทำไม้ วัชพืช วัว ควาย และ ช้าง

  เล่มที่ 4
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2521 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต การหายใจ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย ไวรัส ปรากฏการณ์ของอากาศ ภูมิอากาศ รถไฟ การศาสนา การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ และ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย

  เล่มที่ 5
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2523 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

  ผัก ไม้ผล อ้อย มันสำปะหลัง พืชหัว การขยายพันธุ์พืช เป็ด ไก่ และ พันธุ์ไม้ป่า

  เล่มที่ 6
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2525 มีทั้งหมด 15 เรื่อง คือ

  คณิตศาสตร์เบื้องต้น ประวัติและพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน เซต ตรรกวิทยา ฟังก์ชัน สมการและอสมการ จุด เส้น และผิวโค้ง ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร สถิติ ความน่าจะเป็น เมตริก กราฟ และ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติและศิลปะ

  เล่มที่ 7
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2525 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

  กล้วยไม้ ผีเสื้อในประเทศไทย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โรคพืช ครั่ง การเลี้ยงปลา การชลประทาน บ้านเรือนของเรา และ โทรคมนาคม(ภาคแรก)

  เล่มที่ 8
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2526 มีทั้งหมด 7 เรื่อง คือ

  ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การกำเนิดของโรค การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย และอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล

  เล่มที่ 9
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2528 มีทั้งหมด 13 เรื่อง คือ

  เรื่องของยา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ การทำแท้ง การสาธารณสุข โรคมะเร็ง รังสีวิทยา ฟันและเหงือกของเรา เวชศาสตร์ชันสูตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู นิติเวชศาสตร์ โภชนาการ และ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

  เล่มที่ 10
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2530 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  โรคทางอายุรศาสตร์ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย โรคตา โรคหู คอ จมูก จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และ การปลูกกระดูกข้ามคน

  เล่มที่ 11
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2531 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนการด้านคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ และ พัฒนาการอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์

  เล่มที่ 12
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2531 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  การแพทย์ การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง การพัฒนาการเกษตรในชนบท การศึกษาการพัฒนา การสหกรณ์ การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาปัจจัยการผลิต และ แผนที่

  เล่มที่ 13
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2532 มีทั้งหมด 11 เรื่อง คือ

  เรือนไทย ชีวิตชนบท หัตกรรมพื้นบ้าน จิตรกรรมไทย นาฏสิลป์ไทย ตุ๊กตาไทย การละเล่นของไทย อาหารไทย การประดิษฐ์ผักและผลไม้ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และ ธนาคาร

  เล่มที่ 14
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2533 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  พระราชวังในกรุงเทพมหานคร พระราชวังในส่วนภูมิภาค ประติมากรรมไทย อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง เทคโนโลยีชีวภาพ สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร และ สมุนไพร

  เล่มที่ 15
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2534 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  ผึ้ง การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ยาสูบ ไม้สัก ผ้าไทย ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ น้ำเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

  เล่มที่ 16
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2535 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลาจารึก และการอ่านจารึก สังคมและวัฒนธรรมไทย การผลิตหนังสือ การดนตรีสำหรับเยาวชน การช่างและหมู่บ้านช่าง ดาวเทียมเพื่อการเกษตร และ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางด้านการศึกษา

  เล่มที่ 17
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2536 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  ช้างเผือก ฉันทลักษณ์ไทย ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต โรคตับอักเสบจากไวรัส ของเสียที่เป็นอันตราย การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ปอแก้วปอกระเจา พืชเส้นใย การปรับปรุงพันธุ์พืช และ ข้าวสาลี

  เล่มที่ 18
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2537 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ การแต่งกายของคนไทย กฎหมายกับสังคมไทย ประวัติการพิมพ์ไทย ภาษาและอักษรไทย ยาฆ่าแมลง ดินและปุ๋ย การเลี้ยงหมู และ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร

  เล่มที่ 19
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2538 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชน้ำมัน การถนอมผลิตผลการเกษตร ม้า แมลง เครื่องมือ ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ศิลปะการนับเบื้องต้น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ สารกึ่งตัวนำ

  เล่มที่ 20
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2538 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  ศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เสียงและมลภาวะทางเสียง เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ อัญมณี เวชศาสตร์การบิน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ และ การปลูกถ่ายอวัยวะ

  เล่มที่ 21
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2539 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

  กระบวนพยุหยาตรา วีรสตรีไทย ศิลปะการทอผ้าไทย เครื่องถม เครื่องปั้น การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

  เล่มที่ 22
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2540 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

  ภาษาศาสตร์ เครื่องถ้วยไทย เครื่องจักสาน ไม้ดอกหอมของไทย เครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร อาชีวอนามัย ครอบครัวไทย สัตว์ทะเลหน้าดิน และ ท่าอากาศยาน

  เล่มที่ 23
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2541 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

  ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ) การละเล่นพื้นเมือง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ชาติพันธุ์ เฟิร์นไทย ไม้ในวรรณคดีไทย(ตอน1) การทำงานใต้น้ำ ระบบวิทยุ และ การผลิตเบียร์

  เล่มที่ 24
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2542 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

  วรรณคดีมรดก ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน2) เมืองหลวงเก่าของไทย การผลิตรถยนต์ การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตปูนซีเมนต์ ปิโตรเลียมและการผลิต โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ และ แผนพัฒนาประเทศ

  เล่มที่ 25
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2544 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

  ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน ระบบฐานข้อมูล วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงข่ายประสาทเทียม อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ และ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ 21

  เล่มที่ 26
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2545 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

  นิทานพื้นบ้านไทย ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย ชุมชน การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา ส้ม เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม

  เล่มที่ 27
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2546 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

  ลิเก การบริหารราชการแผ่นดิน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู ไฮโดรพอนิกส์ พิษภัยของแอลกอฮอล์ ผู้สูงอายุ พลังงานนิวเคลียร์ และ การปฏิวัติทางพันธุกรรม

  เล่มที่ 28
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2547 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

  วัดไทย ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ตลาด ทุเรียน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเษตร พิษภัยของบุหรี่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน และ แผ่นดินไหว

  เล่มที่ 29
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

  ศิลปาชีพ พระพุทธรูป การผลิตทองรูปพรรณ อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย สวนพฤกษาศาสตร์ เงินตรา ปลาสวยงาม ธาลัสซีเมีย และ การดูแลสุขภาพที่บ้าน

  เล่มที่ 30
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

  ศิลปการเห่เรือ หอพระไตรปิฎก ปราสาทขอมในประเทศไทย กฎหมายตราสามดวง ไม้ดอกหอมของไทย กล้วย ปลากัด คลื่นสึนามิ และ วัสดุการแพทย์

  เล่มที่ 31
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

  ตู้พระธรรม วัดญวณในประเทศไทย วรรณคดีท้องถิ่น พรรคการเมืองไทย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย ดาวหาง ระบบสุริยะ และ อัลไซเมอร์

  เล่มที่ 32
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

  ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์ หุ่นกระบอก หนังสือโบราณของไทย สิทธิมนุษยชน เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ชีวสนเทศศาสตร์ การยศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และ โรคออทิซึม

  เล่มที่ 33
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

  สุนทรภู่ เพลงลูกทุ่ง คลอง วิวัฒนาการของมนุษย์ เซลล์เชื้อเพลิง เปลือกโลกและหิน อาหารกับโรคเรื้อรัง และ การแพทย์แผนไทย

  เล่มที่ 34
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

  เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เพลงพื้นบ้าน เครื่องประดับ หอยในประเทศไทย บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พายุและฝนในประเทศไทย โรคพาร์กินสัน และ โรคฉี่หนู

  เล่มที่ 35
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

  วัดจีน สงกรานต์ มวยไทย โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ มาตรวิทยา พยากรณ์อากาศ โรคข้ออักเสบรูมาทอย โรคเบาหวาน และ โรคสะเก็ดเงิน

  • ฉบับเสริมการเรียนรู้
  เล่มที่ 1
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร

  เล่มที่ 2
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  อาหารไทย โภชนาการ และการปลูกพืชไร้ดิน

  เล่มที่ 3
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน

  เล่มที่ 4
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  การช่างและหมู่บ้านช่าง การละเล่นพื้นเมือง นิทานพื้นบ้าน

  เล่มที่ 5
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน สวนพฤกษศาสตร์

  เล่มที่ 6
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  ศิลปาชีพ ตุ๊กตาไทย หัตถกรรมพื้นบ้าน

  เล่มที่ 7
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  นก ผีเสื้อ ปลาสวยงาม

  เล่มที่ 8
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  พระพุทธรูป ผ้าไทย การผลิตเครื่องทอง

  เล่มที่ 9
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  แผ่นดินไหว สึนามิ บรรยากาศและการตรวจอากาศ

  เล่มที่ 10
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  กล้วย ทุเรียน ส้ม

  เล่มที่ 11
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  เครื่องถม เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย เครื่องจักสาน

  เล่มที่ 12
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  ช้าง ม้า วัวควาย

  เล่มที่ 13
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  บัว เฟิร์น กล้วยไม้

  เล่มที่ 14
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  อากาศยาน รถไฟ รถยนต์

  เล่มที่ 15
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

  ลิเก เพลงลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน

  เช่น

  แสดงทั้งหมด ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • กระดาษ
 • กรุงเทพมหานคร
 • การจัดการศึกษาลักษณะต่าง ๆ
 • การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์
 • การตรวจอากาศ
 • การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์
 • การถลุงเหล็ก
 • การถลุงโลหะ
 • การผลิตเหล็กกล้า
 • การวัดหาและบอกเวลา
 • การศึกษา
 • การแปรรูปโลหะ
 • คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับแสตมป์
 • ซีเมนต์และคอนกรีต
 • ทองแดง
 • ธนาคาร
 • บรรยากาศ
 • ปฏิทิน
 • ประวัติการไปรษณีย์สากล
 • ประวัติการไปรษณีย์ไทย
 • ประวัติของการจำแนกและจัดหมวดหมู่ของสัตว์
 • ประเภทของเวลา
 • ประโยชน์และการใช้งานของโลหะ
 • ผลิตกรรมาจากโลหะ
 • พระที่นั่งอนันตสมาคม
 • พระบรมมหาราชวัง
 • พระบรมรูปทรงม้า
 • พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
 • พลาสติก
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 • มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
 • ยาง
 • ระดับการศึกษา
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 • วัดสุทัศน์เทพวราราม
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • สถานที่ที่น่าสนใจของกรุงเทพฯ
 • สถานที่สำคัญทางราชการ
 • สถาบันการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

 • ผลการค้นหา 1 2

   

  สนุก!ความรู้ > ห้องสมุดความรู้ > สารานุกรม >  ที่มา :  http://guru.sanook.com/

  หนังสือสารานุกรมไทย
  สำหรับเยาวชนฯ

  เล่มที่ ๑
  เล่มที่ ๒
  เล่มที่ ๓
  เล่มที่ ๔
  เล่มที่ ๕
  เล่มที่ ๖
  เล่มที่ ๗
  เล่มที่ ๘
  เล่มที่ ๙
  เล่มที่ ๑๐
  เล่มที่ ๑๑
  เล่มที่ ๑๒
  เล่มที่ ๑๓
  เล่มที่ ๑๔
  เล่มที่ ๑๕
  เล่มที่ ๑๖
  เล่มที่ ๑๗
  เล่มที่ ๑๘
  เล่มที่ ๑๙
  เล่มที่ ๒๐
  เล่มที่ ๒๑
  เล่มที่ ๒๒
  เล่มที่ ๒๓
  เล่มที่ ๒๔
  เล่มที่ ๒๕
  เล่มที่ ๒๖
  เล่มที่ ๒๗
  เล่มที่ ๒๘
  เล่มที่ ๒๙
  เล่มที่ ๓๐
  เล่มที่ ๓๑
  เล่มที่ ๓๒
  เล่มที่ ๓๓
  เล่มที่ ๓๔
  หนังสือสารานุกรมไทย
  สำหรับเยาวชนฯ
  ฉบับเสริมการเรียนรู้
  หนังสือสารานุกรมไทย
  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

   

  ที่มา :

  http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/

  หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
  หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประมวลพระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
  ๑. ธรรมิกราชา
  ๒.พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  ๓. เศรษฐกิจพอเพียง
  ๔. กษัตริย์-เกษตร
  ๕.พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  ๖.พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
  ๗. อัครศิลปิน
  ๘.พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
  ๙. สังคมสมานฉันท์
  สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
  หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีทั้งหมด ๖๐ เรื่องโดยแบ่งเป็น ๙ หมวด คือ

  หมวดที่ ๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
  หมวดที่ ๒ พระราชวงค์
  หมวดที่ ๓ องค์กรและส่วนราชการ
  หมวดที่ ๔ มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
  หมวดที่ ๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
  หมวดที่ ๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
  หมวดที่ ๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
  หมวดที่ ๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
  หมวดที่ ๙ เบ็ตเตล็ด
  สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

  หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเสริมการเรียนรู้

  หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู้

  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้"เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา ตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม กำหนดออกปีละ ๓ เล่ม แต่ละเล่มจะบรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน ๓ เรื่อง เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านง่าย เล่มแรกออกวางจำหน่ายแล้ว ประกอบด้วยเรื่อง ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร

  สำหรับเป็นของขวัญในทุกเทศกาล
  เพียงเล่มละ ๘๐ บาทเท่านั้น
  (ไม่รวมค่าจัดส่งชุดละ ๒๐ บาท)
  ดูรายละเอียดที่นี่>>ตัวอย่าง EBOOK
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย จัดทำโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับ ๓ ระดับความรู้ ให้แก่เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจทั่วไป แต่ละเรื่องเริ่มต้นด้วยเนื้อหาของระดับเด็กรุ่นเล็ก ตามด้วยเ นื้อหาของรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ตามลำดับ เนื้อหาในแต่ละระดับพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด
  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มีอะไรบ้าง?
  CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
  ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ขอเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าของซีดีรอม สารานุกรมไทยฯ (บรรจุเนื้อหาในสารานุกรมไทยฯ ๓๒ เล่ม) ดังนี้
  - บรรจุเนื้อหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๓๒ เล่ม ทุกเรื่องมี ๓ ระดับความรู้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
  - หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับกาญจนาภิเษก
  หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
  หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถอ่านออนไลน์ ได้จาก
  สนุก! ความรู้ คลิกที่นี่
  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
  เป็นหนังสือที่บรรจุสรรพวิชาไว้ครบทุกแขนง สำหรับอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และอ้างอิงเรื่องต่างๆ ได้ โดยมีผู้เขียนที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
  กล่องความรู้ สารานุกรม สำหรับเว็บไซต์
  สำหรับเว็บมาสเตอร์ สามารถนำกล่องความรู้ เรื่องน่ารู้ต่าง ๆ ไปติดที่เว็บไซต์ได้ง่าย ๆ
  ดูวิธีติดตั้ง สนุก! ความรู้ คลิกที่นี่