ร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางการศึกษา

ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันค่ะ .!

เทิดไท้พระภูมี แปดสิบสี่พระพรรษา ดวงใจของไพร่ฟ้า "พระราชาแห่งราชันย์" พระยศก้องเกรียงไกร สถิตในทุกชนชั้น สมนามองค์เทวัญ จากสวรรค์วิมานฟ้า น้อมเกล้าอัญชุลี พระภูมีกษัตรา เทิดไว้ในบูชา ผองไพร่ฟ้าประชาไทย ศิระน้อมประณต แทบจรดเหนือเกล้าไว้ ถวายพระพรชัย พระองค์ทรงพระเจริญ
 

การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา
Management of educational personnel.

--------------------------------------------

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

        เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับกระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
สำนักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กรให้สอดรับกับการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานบุคคลตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด โดยมีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งมั่นพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้ ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐานจูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ยุทธศาสตร์คือ

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างมาตรฐานและความเข้มแข็งของระบบบริหารงานบุคคลและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการบริหารงานบุคคล

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิจัยและพัฒนาเป็นฐานการบริหารงานบุคคล

        แต่การที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ดำเนินการควบคู่กันไปเป็นคู่ขนาน คือ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะความสามารถ ขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมรรถนะที่กำหนด พร้อมต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จในทุกสถานการณ์
ทั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ 2549 ที่ผ่านมา และในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ได้แก่
        1.การพัฒนาทางด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยส่งอบรมกับหน่วยงานภายนอกและจัดอบรมเอง อาทิ หลักสูตรทางด้านกฎหมาย หลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการและการบริหารการเปลี่ยนแปลงและหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        2.การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานทุกด้าน อาทิ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
        3.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ
        4.การจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge Management) โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำนักงาน ก.ค.ศ.เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของหน่วยงานทั้งทางด้าน IQ EQ และสุขภาพ
        5.จัดเวทีความรู้สำนึกงาน ก.ค.ศ.โดยให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทุกสัปดาห์


        จากการดำเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้น สำนักงาน ก.ค.ศ.เรามุ่งหวังที่จะพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Professional) มีจิตใจบริการ (Service Mind) และเป็นผู้รอบรู้ (Knowledge Worker) เพื่อปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่กำหนดทุกประการ อันจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าต่อไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

บทที่ 6 การบริหารงานบุคคล

การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

บทความเกี่ยวกับการบริหารงาน

การการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 แผนกลยุทธ์การบริหารบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พระราชบัญญัติและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สภาพและปัญหาการบริหาร และการจัดการศึกษา

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ระบบการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากการวิเคราะห์บทความมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทความ

ขั้นตอนการบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล (Personnel Information System

แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและการนำเสนอเอกสาร

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล

 ข้อบังคับ ชมรมครูและบุคลาลากรทางการศึกษา

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ

มาตรฐานตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ความก้าวหน้า ของพนักงานครูเทศบาล

ภารกิจการบริหารงานวิชาการ

แผนพัฒนาสถานศึกษา

การเลือกตั้ง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

รวมกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

ข้อเสนอแก้ไขกฏหมาย กําหนดตําแหน่งให้บุคลากร

ภาควิชาการศึกษาบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา

 บทความเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 ความเคลื่อนไหวงานบริหารงานบุคคล

ภาพนิ่ง 1 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

1. คณะกรรมการ
         1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา  มีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้คำปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานของวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  และตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
         1.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
สถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
                1.   กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
                2.   พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจำปี
                3. กำหนดแผนรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
                4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถนศึกษา
                5. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
       2.1  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้บริหารสูงสุด สถานศึกษา  มีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล
การบริหารทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ
                1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
                 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
                 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
                 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
                 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
                 6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
                 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย   การรักษาวินัย  การดำเนินการทางวินัย   การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์
                 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
               10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
               11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
               12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
               13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งที่ได้รับมอบอำนาจสัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
                14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
        2.2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   มีหน้าที่  และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจกรรมของสถานศึกษา  การวางแผนปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ
                1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและ วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
                2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
                3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
                4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
                5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
                6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น ๆ
                7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย  การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
                8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
              10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
               11.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
               12.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
               13.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ครู – อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ
          3.1 ครูผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ
                1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                2.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
                4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
                5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          3.2  ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ
                1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
                4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                5.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอยการเพื่อนร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
                6.  ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                7.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          3.3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่ และความรับผู้รับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ

 4. ผู้ปกครองและชุมชน
         1. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
         2. ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
         3. เสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนางานของสถานศึกษา
         4. ดูแล เอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาในปกครองในด้านการเรียน และความประพฤติ
         5. เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา
         6. ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

กราบเรียนท่านผู้บริหารท่านใดที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกให้ควรแก่หน้าที่ เล่นพวกพ้องตามความต้องใจ ขอเตือนและขออภัยอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ.

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  


   


  ค้นหาข้อมูลในเวบ
  Search
  สมาชิกเข้าสู่ระบบได้ที่นี่


  สมาชิกเข้าสู่ระบบ
   
  รหัสสมาชิก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก

  ติดต่อ webmaster ที่นี่

  webblog gunrapree
  webboard gunrapree
  blogspot gunrapree
  gunrapree.blogspot
  elementary.blogspot
  hi5.com@geerapann
  Twitter@geerapann
  Google+ gunrapree
  facebook@gunrapree

  http://lnkd.in/TUZDnH #in
  อย่าท้อถอยต่อความดีงามที่ควรพึงกระทำ...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552 

ประเภทบุคคล
      
      
                          
  ksp channel FAQ

  หนังสือราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ปี 2555

 • สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2554 (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
 • โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม (สำหรับนักเรียน อายุ 16 ปีขึ้นไป)
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 50 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน Japan Aviation Academy (JAA) เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (รอบที่ 2)
 • ทุน 2013 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)
 • เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 สาขา Information Science and Technology ณ University for Information Technology "St. Paul the Apostle (UIST) เมือง Ohrid สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
 • รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อศึกษาในประเทศมาเลเซีย ประจำปี ๒๕๕๕ หมดเขตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
 • ทุนคุรุทายาทครูสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชน
 • ตลาดน้ำวัดลำพญา ต้นแบบเรียนรู้"บวร"
 • ศธ.เล็ง2แนวทางดูแล-หนุนรมต.ใช้วิธีสแกนนิ้ว ครูเอกชนเฮเข้าร.พ.ไม่ต้องจ่ายเงิน
 • สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 แล้ว เด็กทำคะแนนมากขึ้น 3 วิชา ลดลง 5
 • การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานสมัครเข้ารับรางวัล Wenhui Award ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (Wenhui Award for Educationnal Innovation 2012)
 • คุรุสภา แจงมาตรา44 ออกใบวิชาชีพครู
 • ไทยรับรู้อาเซียนด้อยกว่าชาติอื่น ศธ.เร่งพัฒนาศักยภาพเด็ก3ด้านชิงเป็นผู้นำ
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์รับตรงขาดเกือบหมื่น
 • ครูพันธุ์ใหม่ได้อัตราบรรจุ30%
 • ชงครม.จัดซื้อ"แท็บเล็ต"แบบลงนามเอ็มโอยู
 • เหน็บ!เงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็ก
 • ประกาศ

  ---------------

  เรื่อง จัดทำข้อมูลเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระบบ PSIS ให้เป็นปัจจุบัน

  ตามที่ สช. ได้ปรับฐานอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ซึ่งรวมเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม 5 %ในระบบ PSIS เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม 2555
  ดังนั้น โรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนครูอัตราร้อยละ 5 ในระบบ PSIS ขอให้ดำเนินการปรับเพิ่มข้อมูลเงินเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 เพื่อ สช.จะได้จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล และการปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท


  - รายละเอียดเพิ่มเติม -

  1. ตารางอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน (ปรับเพิ่มเงินเดือนในอัตราร้อยละ 5)

  2. ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่


 • ♥ ¸. • * '¯) ♥ ¸. •*' ¯)

  สถิติผู้เยี่ยมชม

  (¯ `* •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥(¯` * •. ¸ ♥(¯` ♥

    สถิติวันนี้ 236 คน
    สถิติเมื่อวาน 237 คน
    สถิติเดือนนี้
   สถิติปีนี้
   สถิติทั้งหมด
  5984 คน
  43590 คน
  30500414 คน
  เริ่มเมื่อ 2008-11-07


  อากาศวันนี้


  ดาวเทียม                          กรมตุนิยมทยา
  สภาพอากาศและฝนในช่วงต้นฤดูฝน 2555
  แผ่นดินไหว SOUTH OF JAVA,
  INDONESIAขนาด 4.4 ริกเตอร์
  เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
  ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
  วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
  แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
  สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
  สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
  NWP Model NWP Model
  GIS GIS
  เตือนภัย เตือนภัย
  เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
  รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว