GUNRAPREE.COM

สวัสดีค่ะ...ขณะนี้ webmaster ต้องขออภัยเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถ update ข้อมูลต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ได้ เนื่องจากมีภาระกิจมากเพิ่มขึ้นค่ะ..!  - Group learning. The basic technology professionals, mathematics, social studies, history, religion, Thai language, English language, Science, Arts, Health Education, the tests, lesson plans, classroom research, and evaluation of the experiment, innovation, learning, media and vision, General Research, teachers Information, Education News, knowledge and other , etc. -.
close sorry

รหัสสมาชิก
 
รหัสผ่าน
 
Dissemination and exchange of educational research.
For educational personnel and the general public.
Teachers to learn the basics of technology and professional groups
in mathematics, history, social studies and religion, Thai, English, science, art, physical education.
ติดต่อ webmaster
อีเมล์ของท่าน:
เรื่อง:
ข้อความ:
Security Code       Click to reload image
ส่งพร้อมไฟล์:
 

ผลงานทางวิชาการ ถามมา-ตอบไป
close
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข่าวสารการศึกษา
close close

การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา
Management of educational personnel.

--------------------------------------------

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

        เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับกระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
สำนักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กรให้สอดรับกับการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานบุคคลตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด โดยมีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งมั่นพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้ ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐานจูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ยุทธศาสตร์คือ

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างมาตรฐานและความเข้มแข็งของระบบบริหารงานบุคคลและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการบริหารงานบุคคล

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิจัยและพัฒนาเป็นฐานการบริหารงานบุคคล

        แต่การที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ดำเนินการควบคู่กันไปเป็นคู่ขนาน คือ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะความสามารถ ขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมรรถนะที่กำหนด พร้อมต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จในทุกสถานการณ์
ทั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ 2549 ที่ผ่านมา และในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ได้แก่
        1.การพัฒนาทางด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยส่งอบรมกับหน่วยงานภายนอกและจัดอบรมเอง อาทิ หลักสูตรทางด้านกฎหมาย หลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการและการบริหารการเปลี่ยนแปลงและหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        2.การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานทุกด้าน อาทิ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
        3.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ
        4.การจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge Management) โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำนักงาน ก.ค.ศ.เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของหน่วยงานทั้งทางด้าน IQ EQ และสุขภาพ
        5.จัดเวทีความรู้สำนึกงาน ก.ค.ศ.โดยให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทุกสัปดาห์


        จากการดำเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้น สำนักงาน ก.ค.ศ.เรามุ่งหวังที่จะพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Professional) มีจิตใจบริการ (Service Mind) และเป็นผู้รอบรู้ (Knowledge Worker) เพื่อปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่กำหนดทุกประการ อันจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าต่อไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

บทที่ 6 การบริหารงานบุคคล

การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

บทความเกี่ยวกับการบริหารงาน

การการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 แผนกลยุทธ์การบริหารบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พระราชบัญญัติและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สภาพและปัญหาการบริหาร และการจัดการศึกษา

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ระบบการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากการวิเคราะห์บทความมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทความ

ขั้นตอนการบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล (Personnel Information System

แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและการนำเสนอเอกสาร

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล

 ข้อบังคับ ชมรมครูและบุคลาลากรทางการศึกษา

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ

มาตรฐานตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ความก้าวหน้า ของพนักงานครูเทศบาล

ภารกิจการบริหารงานวิชาการ

แผนพัฒนาสถานศึกษา

การเลือกตั้ง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

รวมกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

ข้อเสนอแก้ไขกฏหมาย กําหนดตําแหน่งให้บุคลากร

ภาควิชาการศึกษาบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา

 บทความเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 ความเคลื่อนไหวงานบริหารงานบุคคล

ภาพนิ่ง 1 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

1. คณะกรรมการ
         1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา  มีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้คำปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานของวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  และตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
         1.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
สถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
                1.   กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
                2.   พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจำปี
                3. กำหนดแผนรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
                4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถนศึกษา
                5. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
       2.1  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้บริหารสูงสุด สถานศึกษา  มีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล
การบริหารทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ
                1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
                 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
                 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
                 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
                 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
                 6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
                 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย   การรักษาวินัย  การดำเนินการทางวินัย   การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์
                 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
               10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
               11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
               12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
               13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งที่ได้รับมอบอำนาจสัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
                14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
        2.2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   มีหน้าที่  และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจกรรมของสถานศึกษา  การวางแผนปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ
                1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและ วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
                2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
                3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
                4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
                5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
                6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น ๆ
                7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย  การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
                8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
              10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
               11.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
               12.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
               13.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ครู – อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ
          3.1 ครูผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ
                1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                2.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
                4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
                5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          3.2  ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ
                1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
                4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                5.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอยการเพื่อนร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
                6.  ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                7.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          3.3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่ และความรับผู้รับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ

 4. ผู้ปกครองและชุมชน
         1. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
         2. ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
         3. เสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนางานของสถานศึกษา
         4. ดูแล เอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาในปกครองในด้านการเรียน และความประพฤติ
         5. เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา
         6. ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

กราบเรียนท่านผู้บริหารท่านใดที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกให้ควรแก่หน้าที่ เล่นพวกพ้องตามความต้องใจ ขอเตือนและขออภัยอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ.


Gunrapree@Main Menuwebblog gunrapree
webboard gunrapree
blogspot gunrapree
gunrapree.blogspot
elementary.blogspot
hi5.com@geerapann
Twitter@geerapann
Google+ gunrapree
facebook@gunrapree

http://lnkd.in/TUZDnH #in

ติดต่อ webmaster ที่นี่

  สถิติวันนี้ 92 คน
  สถิติเมื่อวาน 149 คน
  สถิติเดือนนี้
 สถิติปีนี้
 สถิติทั้งหมด
3295 คน
17706 คน
30688458 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-07


อากาศวันนี้ดาวเทียม                          กรมตุนิยมทยา 
สภาพอากาศและฝนในช่วงต้นฤดูฝน 2555
แผ่นดินไหว SOUTH OF JAVA,
INDONESIAขนาด 4.4 ริกเตอร์


เรดาร์ตรวจอากาศเรดาร์ตรวจอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียมวิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศแผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติสถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติข้อมูล AWS
NWP ModelNWP Model
GISGIS
เตือนภัยเตือนภัย
เส้นทางเดินพายุเส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหวรายงานแผ่นดินไหวCopyright (c) 2011-2116 By : http://gunrapree.comRegistration Service Provided By: N/A Education Contact: +66860157154
Design by: gunrapree