GUNRAPREE.COM

สวัสดีค่ะ...ขณะนี้ webmaster ต้องขออภัยเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถ update ข้อมูลต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ได้ เนื่องจากมีภาระกิจมากเพิ่มขึ้นค่ะ..!  - Group learning. The basic technology professionals, mathematics, social studies, history, religion, Thai language, English language, Science, Arts, Health Education, the tests, lesson plans, classroom research, and evaluation of the experiment, innovation, learning, media and vision, General Research, teachers Information, Education News, knowledge and other , etc. -.
close sorry

รหัสสมาชิก
 
รหัสผ่าน
 
Dissemination and exchange of educational research.
For educational personnel and the general public.
Teachers to learn the basics of technology and professional groups
in mathematics, history, social studies and religion, Thai, English, science, art, physical education.
ติดต่อ webmaster
อีเมล์ของท่าน:
เรื่อง:
ข้อความ:
Security Code       Click to reload image
ส่งพร้อมไฟล์:
 

ผลงานทางวิชาการ ถามมา-ตอบไป
close
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข่าวสารการศึกษา
close close

Examples of academic research in education.

 • การประเมินผลการศึกษา
 • Educational organization องค์กรการศึกษา
 • Educational psychology จิตวิทยาการศึกษา
 • Educational technology เทคโนโลยีการศึกษา
 • History of education ประวัติความเป็นมาของการศึกษา
 • International education การศึกษานานาชาติ
 • Philosophy of education ปรัชญาของการศึกษา
 • School counseling การให้คำปรึกษาโรงเรียน
 • School psychology จิตวิทยาโรงเรียน
 • Special education การศึกษาพิเศษ
 • Teacher education การศึกษาของครู

  วิธีการ
 • การวิเคราะห์การสนทนา
 • Discourse analysis การวิเคราะห์วาทกรรม
 • Factor analysis การวิเคราะห์ปัจจัย
 • Factorial experiment การทดสอบปัจจัย
 • Focus group โฟกัสกลุ่ม
 • Meta-analysis meta - analysis
 • Multivariate statistics สถิติหลายตัวแปร
 • Participant observation การสังเกตผู้เข้าร่วม


        การวิจัยการศึกษาหมายถึงความหลากหลายของวิธีการ, [1] [2] [3] ในที่บุคคลประเมินด้านที่แตกต่างกันของการศึกษาซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด ถึง :" เรียนรู้ของนักเรียน วิธีการสอน การอบรมครูและการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน" [4] Educational researchers have come to the consensus that, educational research must be conducted in a rigorous and systematic way, [ 2 ] [ 4 ] although what this implies is often debated. [ 1 ] [ 5 ] There are a variety of disciplines which are each present to some degree in educational research. นักวิจัยการศึกษาได้มาถึงฉันทามติที่, การวิจัยการศึกษาจะต้องดำเนินการในลักษณะที่เข้มงวดและเป็นระบบ, [2] [4] ถึงแม้ว่าสิ่งนี้หมายถึงมักจะเป็น debated [1] [5] มีความหลากหลายของสาขาวิชาที่มีในแต่ละ ปัจจุบันการศึกษาระดับปริญญาในการวิจัยการศึกษาบาง These include psychology , sociology , anthropology , and philosophy . [ 1 ] [ 3 ] The overlap in disciplines creates a broad range from which methodology can be drawn. [ 3 ] [ 5 ] The findings of educational research also need to be interpreted within the context in which they were discovered as they may not be applicable in every time or place. [ 3 ] เหล่านี้รวมถึง จิตวิทยา , สังคมวิทยา , มานุษยวิทยา และ ปรัชญา . [1] [3] ซ้อนทับกันในสาขาการสร้างที่หลากหลายจากการที่ วิธีการที่ สามารถวาด [3] [5] การค้นพบของการวิจัยการศึกษายังจะต้องมีการตีความภายใน บริบทที่พวกเขาถูกค้นพบเช่นที่พวกเขาอาจไม่สามารถใช้ในทุกครั้งหรือสถานที่ [3

สารบัญ

 Characteristics of Educational Research

1 ลักษณะของการวิจัยการศึกษา

2 Approaches in Educational Research

2 แนวทางในการวิจัยการศึกษา

2.1 The Basic Approach

2.1 วิธีการขั้นพื้นฐาน

2.2 The Applied Approach

2.2 วิธีการประยุกต์

2.3 A Comparison of Basic and Applied Research

2.3 การเปรียบเทียบการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์

3 Methodology in Educational Research

3 วิธีการในการวิจัยการศึกษา

3.1 Qualitative Research

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ

3.2 Types of Qualitative Research

3.2 ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ

3.3 Quantitative Research

3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ

3.4 Types of Quantitative Research

3.4 ประเภทของการวิจัยเชิงปริมาณ

3.5 A Third School of Thought: Combination Methods

3.5 โรงเรียนที่สามของการคิด : วิธีการผสม

3.6 Types of Research Using Both Qualitative and Quantitative Methods

3.6 ประเภทของการวิจัยโดยใช้วิธีการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

4 List of researchers

4 รายชื่อของนักวิจัย

5 See also 5 เห็นด้วย

6 References

6 อ้างอิง

7 External links

7 ลิงก์ภายนอก

        ลักษณะของการวิจัยการศึกษา In his book entitled Fundamentals of Educational Research, Gary Anderson has outlined ten characteristics that can be used to further understand what the field of educational research entails: [ 2 ]

         ในหนังสือของเขาได้รับสิทธิพื้นฐานของการวิจัยการศึกษา, แกรี่แอนเดอมีไว้สิบลักษณะที่สามารถนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ด้านการวิจัยการศึกษา entails : [2]

Educational research attempts to solve a problem. การวิจัยการศึกษาความพยายามที่จะแก้ปัญหา

Research involves gathering new data from primary or first-hand sources or using existing data for a new purpose. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลใหม่จากแหล่งที่มาหลักหรือมือแรกหรือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่

Research is based upon observable experience or empirical evidence. การวิจัยจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่สังเกตได้หรือหลักฐานเชิงประจักษ์

Research demands accurate observation and description. การวิจัยความต้องการของการสังเกตที่ถูกต้องและคำอธิบาย

Research generally employs carefully designed procedures and rigorous analysis. การวิจัยโดยทั่วไปขั้นตอนการจ้างงานการออกแบบอย่างระมัดระวังและการวิเคราะห์อย่างเข้มงวด

Research emphasizes the development of generalizations, principles or theories that will help in understanding, prediction and/or control. งานวิจัยที่เน้นการพัฒนามาจากการหลักการหรือทฤษฎีที่จะช่วยในการทำความเข้าใจทำนายและ / หรือการควบคุม

 Research requires expertise—familiarity with the field; competence in methodology; technical skill in collecting and analyzing the data. งานวิจัยที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญความคุ้นเคยกับสนาม; ความสามารถในการ; ทักษะทางเทคนิคในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 Research attempts to find an objective, unbiased solution to the problem and takes great pains to validate the procedures employed. วิจัยพยายามที่จะหาวัตถุประสงค์ที่เป็นกลางแก้ปัญหาที่จะแก้ไขปัญหาและใช้เวลาปวดที่ดีในการตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน

Research is a deliberate and unhurried activity which is directional but often refines the problem or questions as the research progresses. การวิจัยเป็นกิจกรรมที่เจตนาและค่อยๆซึ่งเป็นทิศทางการกลั่น แต่มักจะเกิดปัญหาหรือคำถามที่เป็นงานวิจัยที่ดำเนิน

 Research is carefully recorded and reported to other persons interested in the problem. การวิจัยจะถูกบันทึกไว้อย่างระมัดระวังและรายงานไปยังบุคคลอื่นที่สนใจในปัญหา

แนวทางในการวิจัยการศึกษา There are two main approaches in educational research. มีสองวิธีหลักในการวิจัยการศึกษา The first is a basic approach.

[ 1 ] This approach is also referred to as an academic research approach.
[ 2 ] The second approach is applied research
[ 1 ] or a contract research approach.
[ 2 ] Both of these approaches have different purposes which influence the nature of the respective research.
แรกเป็นวิธีการขั้นพื้นฐาน [1] วิธีการนี้จะยังเรียกว่าเป็นวิธีการวิจัยทางวิชาการ
[2] วิธีที่สองคือการใช้การวิจัย
[1] หรือวิธีการที่สัญญาการวิจัย
[2] ทั้งสองวิธีการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการขั้นพื้นฐาน Basic, or academic research focuses on the search for truth
[ 2 ] or the development of educational theory .
[ 1 ] Researchers with this background “design studies that can test, refine, modify, or develop theories”.
[ 1 ] Generally, these researchers are affiliated with an academic institution and are performing this research as part of their graduate or doctoral work.

การวิจัยพื้นฐานหรือการศึกษาที่มุ่งเน้นในการค้นหาความจริง [2] หรือการพัฒนาของการศึกษา ทฤษฎี .

[1] นักวิจัยที่มีพื้นหลังนี้"การศึกษาการออกแบบที่สามารถทดสอบปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาทฤษฎี"
[1] โดยทั่วไปเหล่านี้ นักวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาและกำลังดำเนินการงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกของท่าน

วิธีการประยุกต์ The pursuit of information that can be directly applied to practice is aptly known as applied or contractual research.

[ 1 ] Researchers in this field are trying to find solutions to existing educational problems.
การแสวงหาของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้โดยตรงในการปฏิบัติเป็นที่รู้จักกันเป็น aptly นำไปใช้หรือการวิจัยตามสัญญา
[1] นักวิจัยในสาขานี้กำลังพยายามที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาการศึกษาที่มีอยู่
The approach is much more utilitarian as it strives to find information that will directly influence practice.
[ 2 ] Applied researchers are commissioned by a sponsor and are responsible for addressing the needs presented by this employer.
[ 2 ] The goal of this research is “to determine the applicability of educational theory and principles by testing hypotheses within specific settings”.
[ 1 ] วิธีการที่เป็นประโยชน์มากขึ้นตามที่มันพยายามที่จะหาข้อมูลที่โดยตรงจะมีผลต่อการปฏิบัติ
[2] นักวิจัยประยุกต์ได้รับมอบหมายโดยสปอนเซอร์และมีความรับผิดชอบในการตอบสนองความต้องการที่นำเสนอโดยนายจ้างนี้
[2] เป้าหมายของการวิจัยนี้คือ" เพื่อตรวจสอบการบังคับใช้ของทฤษฎีการศึกษาและหลักการของการตั้งสมมติฐานการทดสอบโดยการตั้งค่าเฉพาะภายใน"

การเปรียบเทียบการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์

The following are several defining characteristics that were written by Gary Anderson to compare basic (academic) and applied (contract) research.

[ 2 ] ต่อไปนี้เป็นลักษณะเฉพาะหลายอย่างที่ถูกเขียนโดย Gary Anderson เพื่อเปรียบเทียบการวิจัย (สัญญา) ขั้นพื้นฐาน (การศึกษา) และนำไปใช้

[2] Basic (Academic) Research ขั้นพื้นฐาน (วิชาการ) การวิจัย Applied (Contract) Research การประยุกต์ใช้การวิจัย (Contract)

1 1 Is sponsored by an agency committed to the general advancement of knowledge. ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าของความรู้ทั่วไป
Is sponsored by an agency with a vested interest in the results. ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานที่มีส่วนได้เสียในผลการ

2 2 Results are the property of society and the research community. ผลการค้นหาเป็นทรัพย์สินของสังคมและชุมชนการวิจัย Results become the property of the sponsor. ผลการค้นหาจะถือเป็นทรัพย์สินของสปอนเซอร์

3 3 Studies rely on the established reputations of the researchers and are totally under their control.
การศึกษาต้องพึ่งพาชื่อเสียงที่จัดตั้งขึ้นของนักวิจัยและมีทั้งหมดภายใต้การควบคุมของพวกเขา
Studies follow explicit terms of reference developed by the sponsor to serve the sponsor's needs.
การศึกษาเป็นไปตามข้อกำหนดที่ชัดเจนในการอ้างอิงการพัฒนาโดยสปอนเซอร์ที่จะตอบสนองความต้องการของสปอนเซอร์

4 4 Budget allocations are generally based on global proposals and accounting is left to the researchers.
การจัดสรรงบประมาณที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปในข้อเสนอและการบัญชีระดับโลกที่เหลือให้นักวิจัย
Budget accountability is directly related to the sponsor and relates to agreed terms of reference, time frames and methodologies.
รับผิดชอบงบประมาณจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ให้การสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับข้อตกลงของการอ้างอิงกรอบเวลาและวิธีการ

5 5 The conduct of research is based on 'good faith' between funder and researcher.
การดำเนินการของการวิจัยจะขึ้นอยู่กับ'ความเชื่อที่ดี'ระหว่าง funder และนักวิจัย
The work is contractual between sponsor and researcher. ทำงานเป็นสัญญาระหว่างผู้ให้การสนับสนุนและนักวิจัย

6 6 The research produces findings and conclusions, but rarely recommendations except those related to further research needs.
การวิจัยการผลิตการค้นพบและข้อสรุป แต่แนะนำไม่ค่อยยกเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่อความต้องการ
The research includes applied recommendations for action. การวิจัยรวมถึงการแนะนำการใช้สำหรับการดำเนินการ

7 7 Academic research tends to extend an identifiable scholarly discipline.
การวิจัยทางวิชาการมีแนวโน้มที่จะขยายวินัยทางวิชาการที่สามารถระบุตัว
By its nature, contract research tends to be interdisciplinary.
โดยธรรมชาติของการวิจัยการทำสัญญามีแนวโน้มที่จะสหวิทยาการ

8 8 Academic research is typically focused on a single set of testable hypotheses.
การวิจัยทางวิชาการมักจะเน้นเกี่ยวกับชุดของสมมติฐานทดสอบ
Contract research frequently analyzes the consequences of alternative policy options.
การวิจัยที่พบบ่อยสัญญาการวิเคราะห์ผลของการเลือกนโยบายทางเลือก

9 9 Decision-rules relate to theoretically-based tests of statistical significance.
การตัดสินใจของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทฤษฎีที่ใช้ในการนัยสำคัญทางสถิติ
Decision-rules relate to predetermined conventions and agreements between the sponsor and the researcher.
การตัดสินใจของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อตกลงระหว่างผู้สนับสนุนและนักวิจัย

10 10 Research reports are targeted to other specialized researchers in the same field.
รายงานการวิจัยมีการกำหนดเป้??าหมายที่นักวิจัยอื่น ๆ ที่เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกัน
Research reports are intended to be read and understood by lay persons.
รายงานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอ่านและทำความเข้าใจโดยบุคคลที่วาง

วิธีการในการวิจัยการศึกษา
The basis for educational research is the scientific method .

[ 1 ] The scientific method uses directed questions and manipulation of variables to systematically find information about the teaching and learning process.
[ 1 ] In this scenario questions are answered by the analysis of data that is collected specifically for the purpose of answering these questions.
[ 2 ] Hypotheses are written and subsequently proved or disproved by data which leads to the creation of new hypotheses .
พื้นฐานสำหรับการวิจัยการศึกษาเป็น วิธีการทางวิทยาศาสตร์ .
[1] วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะใช้คำถามที่ผู้กำกับและการจัดการของ ตัวแปร ที่มีระบบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้
[1] ในการนี้สถานการณ์คำถามมีคำตอบโดยการวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ รวบรวมเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ของการตอบคำถามเหล่านี้
[2] จะเขียนสมมติฐานและพิสูจน์ในภายหลังหรือ disproved โดยข้อมูลที่นำไปสู่การสร้างใหม่ของ สมมติฐาน .
The two main types of data that are used under this method are qualitative and quantitative .
[ 1 ] [ 5 ] [ 6 ] สองประเภทหลักของข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ภายใต้วิธีการนี้จะมี คุณภาพ และ เชิงปริมาณ . [1] [5] [6]

การวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative research uses data which is descriptive in nature.
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลซึ่งเป็นคำอธิบายในธรรมชาติ
Tools that educational researchers use in collecting qualitative data include: observations, conducting interviews, conducting document analysis, and analyzing participant products such as journals, diaries, images or blogs,.
[ 1 ] เครื่องมือที่นักวิจัยศึกษาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพรวมถึงการสังเกตการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสารการดำเนินการและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมเช่นวารสาร, สมุดบันทึกภาพหรือบล็อก [1]

ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ
Case study [ 1 ] [ 2 ] กรณีศึกษา [1] [2] Ethnography [ 1 ] [ 2 ] กลุ่มชาติพันธุ์ [1] [2] Phenomenological Research [ 1 ] [ 2 ] การวิจัย phenomenological [1] [2] Narrative Research [ 1 ] การวิจัยเชิงบรรยาย [1] Historical Research [ 2 ] การวิจัยที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ [2] การวิจัยเชิงปริมาณ

Quantitative research uses data that is numerical and is based on the assumption that the numbers will describe a single reality.

[ 1 ] Statistics are often applied to find relationships between variables.
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ว่าตัวเลขที่จะอธิบายความจริงที่เดียว

[1] สถิติถูกนำมาใช้มักจะพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ประเภทของการวิจัยเชิงปริมาณ Descriptive Survey Research [ 1 ] การวิจัยเชิงสำรวจอธิบาย [1] Experimental Research [ 1 ] การวิจัยเชิงทดลอง [1] Single - Subject Research [ 1 ] วิจัย -- เดี่ยว [1] Causal - Comparative Research [ 1 ] การวิจัยเปรียบเทียบ -- สาเหตุ [1] Correlational Research [ 1 ] [ 2 ] การวิจัย Correlational [1] [2] Meta-analysis [ 1 ] meta - analysis [1]

โรงเรียนที่สามของการคิด : วิธีการผสม
        There also exists a new school of thought that these derivatives of the scientific method are far too reductionistic in nature,. [ 5 ] Since educational research includes other disciplines such as psychology , sociology , anthropology , science , and philosophy [ 1 ] [ 3 ] and refers to work done in a wide variety of contexts [ 3 ] it is proposed that researchers should use "multiple research approaches and theoretical constructs". [ 5 ] This could mean using a combination of qualitative and quantitative methods as well as common methodology from the fields mentioned above.

        นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนใหม่ของความคิดเหล่านี้ว่าอนุพันธ์ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเกินไป reductionistic ในธรรมชาติ [5] นับตั้งแต่การวิจัยการศึกษารวมถึงสาขาอื่น ๆ เช่น จิตวิทยา , สังคมวิทยา , มานุษยวิทยา , วิทยาศาสตร์ และ ปรัชญา [1] [3] และหมายถึงการงานที่ทำในหลากหลายแง่ของบริบทที่ [3] จะเสนอว่านักวิจัยควรใช้"วิธีการวิจัยและโครงสร้างหลายทฤษฎี" [5] ซึ่งอาจหมายถึงการใช้การรวมกันของวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพเช่นเดียวกับวิธีการทั่วไปจาก เขตข้อมูลดังกล่าวข้างต้น In social research this phenomenon is referred to as triangulation (social science) .

        [ 7 ] This idea is well summarized by the work of Barrow in his text An introduction to philosophy of education:

        ใน การวิจัยทางสังคม ปรากฏการณ์นี้จะเรียกว่าเป็น รูปสามเหลี่ยม (Social Science) . [7] ความคิดนี้เป็นอย่างดีโดยสรุปการทำงานของ Barrow ในข้อความที่เขารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาของการศึกษา :

        "Since educational issues are of many different kinds and logical types, it is to be expected that quite different types of research should be brought into play on different occasions. The question therefore is not whether research into teaching should be conducted by means of quantitative measures (on some such grounds as that they are more 'objective') or qualitative measures (on some such grounds as that they are more 'insightful'), but what kind of research can sensibly be utilized to look into this particular aspect of teaching as opposed to that." [ 8 ]

        "เนื่องจากปัญหาด้านการศึกษามีหลายชนิดที่แตกต่างกันและประเภทตรรกะก็คือการคาดหวังว่าประเภทแตกต่างกันมากของการวิจัยควรจะนำมาเข้าเล่นในโอกาสที่แตกต่างกัน. คำถามจึงมีไม่ว่าการวิจัยในการเรียนการสอนควรจะดำเนินการโดยใช้มาตรการเชิงปริมาณ (ในบริเวณดังกล่าวบางส่วนเป็นสิ่งที่พวกเขามีมากขึ้น'วัตถุประสงค์') หรือมาตรการเชิงคุณภาพ (ในบริเวณดังกล่าวบางส่วนเป็นว่าพวกเขาจะเพิ่มเติม'เข้าใจ') แต่สิ่งที่ประเภทของการวิจัยสามารถนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลที่จะมองเข้าไปในด้านนี้โดยเฉพาะของการเรียนการสอนเป็น ตรงข้ามกับการที่." [8]

ประเภทของการวิจัยโดยใช้วิธีการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ Action Research

[ 1 ] การวิจัยเชิงปฏิบัติการ [1] Program Evaluation [ 1 ] [ 2 ] ประเมินผลโครงการ [1] [2] รายการของนักวิจัย

Joshua Angrist Angrist โจชัว
Charles Bidwell Bidwell ชาร์ลส์
James Samuel Coleman Coleman เจมส์ซามูเอล
Gene V Glass แก้วยีน V
Eric Hanushek Hanushek เอริค
James Heckman Heckman เจมส์
Larry Hedges Hedges Larry
Richard Murnane Murnane ริชาร์ด
Andrew C. Porter C. Porter แอนดรู
Stephen Raudenbush Raudenbush สตีเฟ่น
Diane Ravitch Ravitch Diane
Kritt kawinn Toronto
Keith Stanovich Stanovich Keith

ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัยทางวิชาการ


Gunrapree@Main Menuwebblog gunrapree
webboard gunrapree
blogspot gunrapree
gunrapree.blogspot
elementary.blogspot
hi5.com@geerapann
Twitter@geerapann
Google+ gunrapree
facebook@gunrapree

http://lnkd.in/TUZDnH #in

ติดต่อ webmaster ที่นี่

  สถิติวันนี้ 88 คน
  สถิติเมื่อวาน 149 คน
  สถิติเดือนนี้
 สถิติปีนี้
 สถิติทั้งหมด
3291 คน
17702 คน
30688454 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-07


อากาศวันนี้ดาวเทียม                          กรมตุนิยมทยา 
สภาพอากาศและฝนในช่วงต้นฤดูฝน 2555
แผ่นดินไหว SOUTH OF JAVA,
INDONESIAขนาด 4.4 ริกเตอร์


เรดาร์ตรวจอากาศเรดาร์ตรวจอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียมวิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศแผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติสถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติข้อมูล AWS
NWP ModelNWP Model
GISGIS
เตือนภัยเตือนภัย
เส้นทางเดินพายุเส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหวรายงานแผ่นดินไหวCopyright (c) 2011-2116 By : http://gunrapree.comRegistration Service Provided By: N/A Education Contact: +66860157154
Design by: gunrapree