ร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางการศึกษา

ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันค่ะ .!

เทิดไท้พระภูมี แปดสิบสี่พระพรรษา ดวงใจของไพร่ฟ้า "พระราชาแห่งราชันย์" พระยศก้องเกรียงไกร สถิตในทุกชนชั้น สมนามองค์เทวัญ จากสวรรค์วิมานฟ้า น้อมเกล้าอัญชุลี พระภูมีกษัตรา เทิดไว้ในบูชา ผองไพร่ฟ้าประชาไทย ศิระน้อมประณต แทบจรดเหนือเกล้าไว้ ถวายพระพรชัย พระองค์ทรงพระเจริญ
 

รวมตัวอย่าง
รูปแบบการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

1. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

- หน้าปก

- หน้าปก

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- หน้าอนุมัต

- หน้าอนุมัต

- เนื้อหาในแต่ละบท

- เนื้อหาในแต่ละบท


2.สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

- หน้าปก

- หน้าปก

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- หน้าอนุมัต

- หน้าอนุมัต

- เนื้อหาในแต่ละบท

- เนื้อหาในแต่ละบท


3.สาขาสังคมวิทยา
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

- หน้าปก

- หน้าปก

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- หน้าอนุมัต

- หน้าอนุมัต

- เนื้อหาในแต่ละบท

- เนื้อหาในแต่ละบท


4. สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

- หน้าปก

- หน้าปก

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- หน้าอนุมัต

- หน้าอนุมัต

- เนื้อหาในแต่ละบท

- เนื้อหาในแต่ละบท


5. สาขาการจัดการศึกษา
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

- หน้าปก

- หน้าปก

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- บทคัดย่อ / สารบัญ

- หน้าอนุมัต

- หน้าอนุมัต

- เนื้อหาในแต่ละบท

- เนื้อหาในแต่ละบท


** ไฟล์ Word ที่แสดง อาจมีการคาดเคลื่อนต่ำแหน่งในบางส่วนของเนื้อหาได้ **

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

รูปแบบของรายงานการวิจัย

1. ปกนอก

2. ปกใน

3. กิตติกรรมประกาศ

4. บทคัดย่อภาษาไทย

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

6. สารบัญ

7. สารบัญตาราง

8. สารบัญภาพ / แผนภูมิ / อื่น ๆ (ถ้ามี)

9. บทที่ 1 บทนำ

10. บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

11. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

12. บทที่ 4 ผลการวิจัย

13. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

14. เอกสารอ้างอิง

15. ภาคผนวก (ผู้ทรงคุณวุฒิ, เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย , แบบสอบถาม หรืออื่น ๆ)

16. สันเล่มรายงานการวิจัย (ระบุ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปี พ.ศ.ที่ทำเสร็จ)

 


งานวิจัยเรื่อง

.......................................................................

....................................................

โดย

รศ.............................................

ผศ...............................................

นางสาว.................................

นาย......................................

มหาวิทยาลัย/โรงเรียน

2555


(ตัวอย่าง การทำปกใน)

งานวิจัยเรื่อง

.......................................................................

....................................................

โดย

รศ.............................................

(วุฒิการศึกษา)

ผศ...............................................

(วุฒิการศึกษา)

นางสาว.................................

(วุฒิการศึกษา)

นาย......................................

(วุฒิการศึกษา)

มหาวิทยาลัย/โรงเรียน

2555


กิตติกรรมประกาศ

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ชื่อผู้วิจัย............................................
เดือน และปีที่ทำเสร็จ


(ตัวอย่าง บทคัดย่อภาษาไทย)

หัวข้อวิจัย
ผู้ดำเนินการวิจัย
ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
หน่วยงาน ระบุหน่วยงานที่ทำวิจัย / โปรแกรมวิชา / คณะ / ศูนย์
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
ปีการศึกษา ............................................

บทคัดย่อ

 

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................(ตัวอย่าง บทคัดย่อภาษาอังกฤษ)


Research Title
Researcher
Research Consultants (ถ้ามี)
Organization
Academic Year

ABSTRACT
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

 


สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ (1)

บทคัดย่อภาษาไทย (2)

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (3)

สารบัญ (4)

สารบัญตาราง (..)

สารบัญภาพ (..)

บทที่ 1 บทนำ 1

ความเป็นมาและความสำคัญ 1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ...

กรอบแนวคิดในการวิจัย ...

ขอบเขตการวิจัย ...

ข้อจำกัด ...

สมมติฐานการวิจัย (เฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณ) ...

นิยามศัพท์ ...

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ...

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

................................................................ ...

................................................................ ...

................................................................ ...

................................................................ ...

................................................................ ...

หน้า

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ...

............................................................ ...

............................................................ ...

............................................................ ...

บทที่ 4 ผลการวิจัย ...

............................................................ ...

............................................................ ...

............................................................ ...

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ...

............................................................ ...

............................................................ ...

............................................................ ...

เอกสารอ้างอิง ...

ภาคผนวก ...

ภาคผนวก ก ...

ภาคผนวก ข ...

ภาคผนวก ค


(ตัวอย่าง สารบัญตาราง)

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

1 ................................................................. .....

2 ................................................................. .....

3 ................................................................. .....

4 ................................................................. .....

5 ................................................................. .....

6 ................................................................. .....

7 ................................................................. .....

8 ................................................................. .....

9 ................................................................. .....

10 ................................................................. .....

11 ................................................................. .....

12 ................................................................. .....

13 ................................................................. .....

14 ................................................................. .....

15 ................................................................. .....


(ตัวอย่าง สารบัญภาพ)

สารบัญภาพ

ภาพที่ หน้า

1 ................................................................. .....

2 ................................................................. .....

3 ................................................................. .....

4 ................................................................. .....

5 ................................................................. .....

6 ................................................................. .....

7 ................................................................. .....

8 ................................................................. .....

9 ................................................................. .....

10 ................................................................. .....

11 ................................................................. .....

12 ................................................................. .....

13 ................................................................. .....

14 ................................................................. .....

15 ................................................................. .....


บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………

ขอบเขตการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………
สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………
นิยามศัพท์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………


บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………

บทที่ 3
บทที่3 วิธีการดําเนินงาน


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………

 

บทที่4

ผลการดําเนินงาน


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………

 

บทที่5

สรุปผลการดําเนินงาน


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………


บรรณานุกรม


รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
การอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ในเนื้อหาที่นำมาเขียนเรียบเรียง ปัจจุบันในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิยมใช้ คือ
1. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ซึ่งมี 2 ระบบ (ส่งศรี ดีศรีแก้ว, 2534 : 78) คือ
1.1 ระบบนาม - ปี ( Author - date)
ระบบนาม - ปี เป็นระบบที่มีชื่อผููููููููููู้ ูแต่ง, ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ที่อ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ ดังตัวอย่าง
(ชื่อผู้ ูแต่ง. ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้างอิง)
1.2 ระบบหมายเลข (Number System) เป็นระบบที่คล้ายคลึงกับระบบนาม - ปี แต่ระบบนี้จะใช้หมายเลขแทนชื่อผู้แต่งเอกสาร
อ้างอิง มีอยู่ 2 วิธี คือ
1.2.1 ให้หมายเลขตามลำดับของการอ้างอิง
1.2.2 ให้หมายเลขตามลำดับอักษรผู้แต่ง

บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ทำรายงานได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่


ลำดับ ประเภทบรรณานุกรม
1. ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
2. ตัวอย่าง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
3. ตัวอย่าง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
4. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ
5. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
6. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร
7. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์
8. ตัวอย่าง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
9. ตัวอย่าง บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์


1. บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

แบบ ก
ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /
/ / / / / / /ปีที่พิมพ์.
แบบ ข
ชื่อ / ชื่อสกุล. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ ์/ : / ผู้รับผิดชอบ
/ / / / / / / ในการพิมพ์.

ตัวอย่าง
แบบ ก
กิตติกร มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์,
2544.
แบบ ข
กิติกร มีทรัพย์. (2544). จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเ้ทพฯ :
ธุรกิจการพิมพ์.

2. บรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ
แบบ ก
ชื่อสกุล. / ชื่อต้น / ชื่อกลาง(ถ้ามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ /เมืองที่พิมพ ์/:/ผู้รับผิดชอบ
/ / / / / / /ในการพิมพ์./ / ปีที่พิมพ์.
แบบ ข
ชื่อสกุล./อักษรย่อชื่อต้น / อักษรย่อชื่อกลาง(ถ้ามี). / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์.
/ / / / / / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.

ตัวอย่าง
แบบ ก
Hartley, Eric Key. Childhood and society. 2 nd ed. New York : Mc Graw -
Hill, 1989.
แบบ ข
Hartley, E.K. (1989). Childhood and Society. 2 nd ed. New York : MC Graw -Hill.

3.บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
แบบ ก
ชื่อผู้เขียน. / / ชื่อเรื่อง. / / ระดับวิทยานิพนธ์. / / ชื่อเมืองที่พิมพ์ / : / ชื่อมหาวิทยาลัย, /
/ / / / / / / ปีที่พิมพ์.
แบบ ข
ชื่อผู้เขีัยน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ระัดับวิทยานิพนธ์, / ชื่อสาขา / คณะ /
/ / / / / / / ชื่อมหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง
แบบ ก
ภัคพร กอบพึ่งตน. การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาล
นครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.

แบบ ข
ภัคพร กอบพึ่งตน. (2540). การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาล
นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

4. บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ
แบบ ก
ชื่อผู้เขียน./ / "ชื่อตอนหรือบทความ" / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หน้า / เลขหน้า. / / ชื่อบรรณาิธิการ
/ / / / / / / (ถ้ามี)./ / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /ปีที่พิมพ์.
แบบ ข
ชื่อผู้เขีน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อบทความ. / / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)(ถ้ามี). / /
/ / / / / / / ชื่อหนังสือ. / / (หน้า / เลขหน้า). / / เมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.
ตัวอย่าง
แบบ ก
สมจิต หนุเจริญกุล และ ประคอง อินทรสมบัติ. "การประเมินผลการพยาบาล" ใน
เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8-15.
หน้า 749 - 781. มยุรา กาญจนางกูร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
แบบ ข
สมจิต หนุเจริญกุล และ ประคอง อินทรสมบัติ. (2536). การประเมินผลการพยาบาลใน
ใน มยุรา กาญจนางกูร (บรรณาธิการ). เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและ
กระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8 - 15. (หน้า 749- 781). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
5. บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
แบบ ก
ชื่อผู้เขียน. / / "ชื่อบทความ" / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) / : / เลขหน้า; /
/ / / / / / / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี.
แบบ ข
ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, / วัน / เดือน). / / ชื่อบทความ. / / ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่ม(ฉบับที่), /
/ / / / / / /เลขหน้า.

ตัวอย่าง
แบบ ก
วิทยาคม ยาพิศาล. "การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตาม
แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ" กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์. 46(3) : 142 - 153 : กรกฎาคม - กันยายน 2547.
แบบ ข
วิทยาคม ยาพิศาล. (2547,กรกฏาคม - กันยายน). การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยา-
ศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณ
ภาพ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46(3), 142 - 153.
6.บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร
แบบ ก
ชื่อผู้เขียน. / /"ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์" / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่) / :
/ / / / / / /เลขหน้า ; / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี.
แบบ ข
ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน์/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน์. / / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือ
/ / / / / / /เล่มที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
แบบ ก
วิทยา นาควัชระ. "คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเที่ยว" สกุลไทย. 40(2047) :
191 - 192 ; 26 ตุลาคม 2544.
แบบ ข
วิทยา นาควัชระ. (2544, 26 ตุลาคม). คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเที่ยว.
สกุลไทย. 40(2047), 191 - 192.
7.บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์
แบบ ก
ชื่อผู้เขียนบทความ. / / "ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์" /ชื่อหนังสือพิมพ์. / / วัน / เดือน/
/ / / / / / /ปี. / / หน้า / เลขหน้า.
แบบ ข
ชื่อผู้เขียนบทความ. / /(ปี, / วัน / เดือน). / /ชื่อคอลัมน์/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน์./ / ชื่อหนังสือ
/ / / / / / / พิมพ์, / หน้า / เลขหน้า
ตัวอย่าง
แบบ ก
นิติภูมิ เนาวรัตน์. "เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู" ไทยรัฐ. 5 มิถุนาน 2546.
หน้า 2.
แบบ ข
นิติภูมิ เนาวรัตน์. (2546, 5 มิถุนายน). เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู. ไทยรัฐ,
หน้า 2.
8.บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
แบบ ก
ชื่อผู้จัดทำ,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ./ / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ / ชื่อเมือง / : /
/ / / / / / / ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ, / ปีที่จัดทำ.
แบบ ข
ชื่อผู้จัดทำ,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ. / / (ปีที่จัดทำ). / / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ /
/ / / / / / / ชื่อเมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ.
ตัวอย่าง
แบบ ก
สายหยุด นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย. ประเด็นปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก.
[เทปโทรทัศน์]. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
แบบ ข
สายหยุด นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย. (2537). ประเด็นปัญหาการวิจัยางการพยาบาลคลินิก.
[เทปโทรทัศน์]. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
9.บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

9.1 ฐานข้อมูล ซีดี - รอม


แบบ ก
ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสือ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / /
/ / / / / / / เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ.
แบบ ข
ผู้แต่ง./ / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / /
/ / / / / / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ.
ตัวอย่าง
แบบ ก
นพรัตน์ เพชรพงษ์. จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.
[ซีดี - รอม]. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2545. สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 2547.
แบบ ข
นพรัตน์ เพชรพงษ์. (2545). จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.
[ซีดี - รอม]. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทยแผ่นที่ 3, 2547.
9.2 ฐานข้อมูลออนไลน์
แบบ ก
ผู้แต่ง./ / ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / /
เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ. / / (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน / ปี).
แบบ ข
ผู้แต่ง. / / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/ วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียด
ทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. / /
(วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน /ปี).
ตัวอย่าง
แบบ ก
พิมลพรรณ พิทยานุกูล. วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http :
/ /
www.lib.buu.ac.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546).
เรวัติ ยศสุข. "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย." ฉลาดซื้อ. [ออนไลน์]. 6(6) ;
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2546. เข้าถึงได้จาก : http : / /
www.kalathai.com/think/view_hot. ?article_id
= 16. (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547)
แบบ ก
พิมลพรรณ พิทยานุกูล. วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : / /
/ /
www.lib.buu.ac.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546).
เรวัติ ยศสุข. (2546,กุมภาพันธ์ - มีนาคม). "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย." ฉลาดซื้อ.
[ออนไลน์]. 6(6) เข้าถึงได้จาก : http : / /
www.kalathai.com/think/view_hot.
? article_id = 16. (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547).

 

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  


   


  ค้นหาข้อมูลในเวบ
  Search
  สมาชิกเข้าสู่ระบบได้ที่นี่


  สมาชิกเข้าสู่ระบบ
   
  รหัสสมาชิก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก

  ติดต่อ webmaster ที่นี่

  webblog gunrapree
  webboard gunrapree
  blogspot gunrapree
  gunrapree.blogspot
  elementary.blogspot
  hi5.com@geerapann
  Twitter@geerapann
  Google+ gunrapree
  facebook@gunrapree

  http://lnkd.in/TUZDnH #in
  อย่าท้อถอยต่อความดีงามที่ควรพึงกระทำ...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552 

ประเภทบุคคล
      
      
                          
  ksp channel FAQ

  หนังสือราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ปี 2555

 • สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2554 (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
 • โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม (สำหรับนักเรียน อายุ 16 ปีขึ้นไป)
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 50 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน Japan Aviation Academy (JAA) เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (รอบที่ 2)
 • ทุน 2013 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)
 • เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 สาขา Information Science and Technology ณ University for Information Technology "St. Paul the Apostle (UIST) เมือง Ohrid สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
 • รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อศึกษาในประเทศมาเลเซีย ประจำปี ๒๕๕๕ หมดเขตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
 • ทุนคุรุทายาทครูสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชน
 • ตลาดน้ำวัดลำพญา ต้นแบบเรียนรู้"บวร"
 • ศธ.เล็ง2แนวทางดูแล-หนุนรมต.ใช้วิธีสแกนนิ้ว ครูเอกชนเฮเข้าร.พ.ไม่ต้องจ่ายเงิน
 • สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 แล้ว เด็กทำคะแนนมากขึ้น 3 วิชา ลดลง 5
 • การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานสมัครเข้ารับรางวัล Wenhui Award ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (Wenhui Award for Educationnal Innovation 2012)
 • คุรุสภา แจงมาตรา44 ออกใบวิชาชีพครู
 • ไทยรับรู้อาเซียนด้อยกว่าชาติอื่น ศธ.เร่งพัฒนาศักยภาพเด็ก3ด้านชิงเป็นผู้นำ
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์รับตรงขาดเกือบหมื่น
 • ครูพันธุ์ใหม่ได้อัตราบรรจุ30%
 • ชงครม.จัดซื้อ"แท็บเล็ต"แบบลงนามเอ็มโอยู
 • เหน็บ!เงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็ก
 • ประกาศ

  ---------------

  เรื่อง จัดทำข้อมูลเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระบบ PSIS ให้เป็นปัจจุบัน

  ตามที่ สช. ได้ปรับฐานอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ซึ่งรวมเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม 5 %ในระบบ PSIS เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม 2555
  ดังนั้น โรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนครูอัตราร้อยละ 5 ในระบบ PSIS ขอให้ดำเนินการปรับเพิ่มข้อมูลเงินเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 เพื่อ สช.จะได้จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล และการปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท


  - รายละเอียดเพิ่มเติม -

  1. ตารางอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน (ปรับเพิ่มเงินเดือนในอัตราร้อยละ 5)

  2. ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่


 • ♥ ¸. • * '¯) ♥ ¸. •*' ¯)

  สถิติผู้เยี่ยมชม

  (¯ `* •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥(¯` * •. ¸ ♥(¯` ♥

    สถิติวันนี้ 143 คน
    สถิติเมื่อวาน 269 คน
    สถิติเดือนนี้
   สถิติปีนี้
   สถิติทั้งหมด
  4169 คน
  48197 คน
  30505021 คน
  เริ่มเมื่อ 2008-11-07


  อากาศวันนี้


  ดาวเทียม                          กรมตุนิยมทยา
  สภาพอากาศและฝนในช่วงต้นฤดูฝน 2555
  แผ่นดินไหว SOUTH OF JAVA,
  INDONESIAขนาด 4.4 ริกเตอร์
  เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
  ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
  วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
  แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
  สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
  สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
  NWP Model NWP Model
  GIS GIS
  เตือนภัย เตือนภัย
  เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
  รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว