ร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางการศึกษา

ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันค่ะ .!

เทิดไท้พระภูมี แปดสิบสี่พระพรรษา ดวงใจของไพร่ฟ้า "พระราชาแห่งราชันย์" พระยศก้องเกรียงไกร สถิตในทุกชนชั้น สมนามองค์เทวัญ จากสวรรค์วิมานฟ้า น้อมเกล้าอัญชุลี พระภูมีกษัตรา เทิดไว้ในบูชา ผองไพร่ฟ้าประชาไทย ศิระน้อมประณต แทบจรดเหนือเกล้าไว้ ถวายพระพรชัย พระองค์ทรงพระเจริญ
 

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การทำวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

(เริ่ม 1 ตุลาคม 2552)

:: หลักเกณฑ์และวิธีการ ครู คศ1,คศ.2,คศ.3 คศ.4 และคศ.5
:: หลักเกณฑ์และวิธีการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.2,คศ.3 คศ.4
:: หลักเกณฑ์และวิธีการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.2,คศ.3 ค .4 และคศ.5
:: หลักเกณฑ์และวิธีการ ศึกษานิเทศก์ คศ.2,คศ.3 คศ.4 และคศ.5
:: หลักเกณฑ์และวิธีการ รอง ผอ.สพท.คศ.3 คศ.4
:: หลักเกณฑ์และวิธีการ ง ผอ.สพท.คศ.4 และคศ.5
:: แบบเสนอขอรับการประเมิน ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
:: แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การเข้าสู่วิทยฐานะสายครู

เทคนิคการสอนในชั้นเรียน&วิจัย

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่

 

ที่มา : http://sites.google.com/site/prapasara/pp1

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

“ร้อยเรื่องบุคคล”

*********

 

                        สวัสดีค่ะ ร้อยเรื่องบุคคลฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 ปี 2554 ต้องขอบอกว่า มีแฟนคลับติดตามอ่าน

จุลสาร ”ร้อยเรื่องบุคคล” มากพอสมควร เพราะมีคำถามเข้ามาหลายฉบับ ฉบับนี้จึงขอเน้นการถาม – ตอบ ก่อนค่ะ

 

                        ปัญหาจากผู้ใช้นามแฝงว่า  “ผู้บริหารแก่”  ถามว่าถ้าโรงเรียนถูกยุบเลิก  ผอ.ร.ร. จะไป

ดำรงตำแหน่งใด  ก็ตอบได้เลยว่าเป็นตำแหน่ง ผอ.ร.ร. เหมือนเดิม การยุบเลิกโรงเรียนเป็นนโยบายของทางราชการ

เมื่อโรงเรียนเดิมยุบเลิกไป ก็ต้องแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.ใหม่ ผู้เขียนเข้าใจว่าผู้ถามคงกลัวว่า หากโรงเรียน

เดิมยุบเลิกไปแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนจะไม่มีตำแหน่งรองรับ หรืออาจกลัวไม่ได้เป็นตำแหน่ง ผอ.ร.ร. อีก ขอเรียน

ยืนยันว่า ท่านดำรงตำแหน่งใดอยู่ ก็จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นเหมือนเดิม จะไม่ปรับลดเป็นตำแหน่งอื่น

หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นสายงานอื่น เว้นแต่เป็นไปตามความประสงค์ของท่านเอง หรือมีเหตุต้องให้ปรับเปลี่ยน

คราวนี้คงหายข้องใจแล้วนะคะ ผอ.ร.ร. ที่อยู่ในแผน ร.ร.ยุบเลิก

 

                        ปัญหาต่อมาจากผู้ใช้นางแฝงว่า “ผอ.ใหม่” แจ้งมาว่า ร.ร. ได้รับครูบรรจุใหม่ มีความสงสัยเกี่ยวกับ

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ขอถามปัญหา 3 ข้อ

                        คำถามแรก ร.ร. จะตั้งกรรมการประเมิน 2 คน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ได้หรือไม่  ขอตอบว่า ในหลักเกณฑ์กำหนดว่าให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติราชการ ดังนั้น ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติงาน ให้ ผอ.ร.ร. แจ้งให้ครูผู้ช่วยทราบถึงภาระงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักเกณฑ์และ

วิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม

ความพร้อมที่ดี โดยให้ ผอ.ร.ร. แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย  ผอ.ร.ร. เป็นประธาน  กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ และข้าราชการครูที่ ผอ.ร.ร.แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม

ดูแลและเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 8 ครั้ง คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินทุก 3 เดือน

โดยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการประเมิน ให้นำผลการประเมินทุกครั้งไปสรุปในแบบ

สรุปการประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด และแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยทราบทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายในการประเมินแต่ละครั้ง และรายงาน  ผอ.ร.ร. ทราบ หากผลการประเมินครั้งใดต่ำกว่า

เกณฑ์ที่กำหนด ให้ ผอ.ร.ร. พิจารณาว่าควรทบทวนการประเมิน ก็ไห้คณะกรรมการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหาก

ผลการประเมินยังต่ำกว่าเกณฑ์อีก ก็ให้ ผอ.ร.ร. สั่งให้ครูผู้นั้นออกจากราชการ ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ

รายงาน และแจ้งให้เจ้าตัวทราบ กรณี ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก็ให้

เตรียมความพร้อมต่อไป เมื่อผ่านการประเมินครบ 2 ปีแล้ว มีความเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยรับราชการต่อไป ก็ให้

รายงานสรุปผลการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อดำเนินการเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ พิจารณาอนุมัติ

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ต่อไป

                        สรุป ก็คือ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 3 คน  ประกอบด้วย

                                    1. ผอ.ร.ร. เป็นประธาน

                                    2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                    3. ข้าราชการครูที่ ผอ.ร.ร. แต่งตั้ง

 

                        คำถามที่ 2  การนับระยะเวลาการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี นับอย่างไร

 

 

- 2 -

 

                        การนับระยะเวลาการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี

ในหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ส่งพร้อมหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.

ที่ ศธ 0206.2/ ว.20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) กำหนดว่า การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน

สมมติว่า นางสาวxml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />ระเบียบ เพียบพร้อม บรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ร.ร.วัดบ้านนา ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2553

การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี จะครบในวันที่ 9 มกราคม 2555

ส่วนใหญ่มักจะนับไม่ถูก จะนับครบ 2 ปี ในวันที่ 10 มกราคม 2555 นับไม่ถูก เกินไป 1 วัน  ในหลักเกณฑ์

จะกำหนดให้ประเมินครั้งที่ 8 ในวันที่ครบกำหนด 2 ปี ดังนั้น วันที่ที่ลงในแบบประเมินครั้งที่ 8 จะต้องลงวันที่

9 มกราคม 2555 ส่วนวันที่สั่งให้ครูผู้ช่วยดำรงตำแหน่งครู ต้องเป็นวันถัดจากวันที่ครบ 2 ปี คือ แต่งตั้งเป็นตำแหน่ง

ครู ในวันที่ 10 มกราคม 2555 คราวนี้ ผอ.ใหม่ คงเข้าใจและไม่สับสนแล้วนะคะ

 

                        คำถามที่ 3  ครูผู้ช่วยประสบอุบัติเหตุต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ได้ขอลาป่วยเป็นเวลา 95 วัน

ครูผู้ช่วยรายนี้ บรรจุเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2552 จะนับวันครบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี เมื่อใด

ข้อนี้ขอตอบว่า  ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามข้อ 5 วรรคสอง “กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดได้ลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจำเป็น

ต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไป

หรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล เป็นระยะเวลาเกินกว่า

90 วัน ไม่ให้นับระยะเวลาที่เกิน 90 วันดังกล่าว รวมเป็นเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

                        จะเห็นได้ว่า ในหลักเกณฑ์ไม่ให้นับระยะเวลาที่ลาเกิน 90 วัน ครูผู้ช่วยรายนี้ ลาป่วย 95 วัน

ดังนั้น เวลาที่ลาเกิน 5 วัน ไม่ให้นับ กรณี บรรจุเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2552 ถ้าเป็นกรณีปกติ วันที่ครบ 2 ปี คือ

วันที่ 6 ธันวาคม 2554 แต่เนื่องจากลาเกินอีก 5 วัน จึงต้องนับไปอีก 5 วัน วันที่ครบ 2 ปี จึงเป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2554 หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จะแต่งตั้งครูผู้ช่วยรายนี้ให้ดำรงตำแหน่งครูได้ ในวันที่  12 ธันวาคม 2554  

ถามต่อไปอีกว่า วันที่ 11 ธันวาคม  ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ และเป็นวันครบ 2 ปี ในการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จะประเมินในวันหยุดราชการได้หรือไม่ และวันถัดจากวันประเมินครบ 2 ปี คือ

วันที่ 12 ธันวาคม 2554 ซึ่งตรงกับวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูได้หรือไม่ ก็ขอตอบว่า

หลักเกณฑ์ไม่ได้ห้ามไว้ ก็สามารถดำเนินการประเมินและแต่งตั้งได้ ส่วนการดำเนินการออกคำสั่ง ก็ออกคำสั่งลงนามในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 แต่มีผลในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 คงเข้าใจนะคะ

                        สรุปว่า ลาคลอดก็ดี หรือลาป่วยที่ต้องรักษาตัวเป็นเวลานานก็ดี หรือลาป่วยเพราะประสบอันตราย

หรือประสบอุบัติเหตุ หรือ เข้ารับการตรวจเลือกทหาร หรือเข้ารับการเตรียมพล หากเกินกว่า 90 วัน วันที่เกิน

90 วัน ไม่ให้นับ ต้องเพิ่มเวลาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไปเท่าจำนวนวันที่เกิน หวังว่าอ่านแล้ว

คงเข้าใจ หากคุณที่ใช้นามแฝงว่า “ผอ.ใหม่” ยังติดใจสงสัยหรือยังค้างคาใจ ยังไม่เคลียร์ ก็ให้ถามมาได้อีก ยินดี

ไขข้อข้องใจค่ะ

                        สำหรับจุลสาร “ร้อยเรื่องบุคคล” ก็มีครูถามว่า ออกเป็นรายเดือน หรือรายปักษ์ หรือรายสัปดาห์

หรือรายปี ก็ขอตอบว่า คลอดไม่เป็นเวลา แล้วแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องนำมาบอกเล่าเก้าสิบ หรือมีเรื่องที่จะต้องชี้แจง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ออกมาใหม่ ๆ หรือระเบียบหลักเกณฑ์เก่าที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ

หรือจะถามปัญหามา ก็ยินดีตอบปัญหาไป หลากหลายเรื่องราวจึงได้ชื่อว่า “ร้อยเรื่องบุคคล” มาถึงบรรทัดนี้ก็คงต้องบอกว่า พบกันใหม่ในฉบับหน้า  สวัสดีค่ะ                                                              

                                                                          สุธารัตน์  เตียวปิยกุล

                                                            ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชลบุรี เขต 3

                                                                                                            ผู้เรียบเรียง

                                                                                         

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  


   


  ค้นหาข้อมูลในเวบ
  Search
  สมาชิกเข้าสู่ระบบได้ที่นี่


  สมาชิกเข้าสู่ระบบ
   
  รหัสสมาชิก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก

  ติดต่อ webmaster ที่นี่

  webblog gunrapree
  webboard gunrapree
  blogspot gunrapree
  gunrapree.blogspot
  elementary.blogspot
  hi5.com@geerapann
  Twitter@geerapann
  Google+ gunrapree
  facebook@gunrapree

  http://lnkd.in/TUZDnH #in
  อย่าท้อถอยต่อความดีงามที่ควรพึงกระทำ...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552 

ประเภทบุคคล
      
      
                          
  ksp channel FAQ

  หนังสือราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ปี 2555

 • สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2554 (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
 • โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม (สำหรับนักเรียน อายุ 16 ปีขึ้นไป)
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 50 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน Japan Aviation Academy (JAA) เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (รอบที่ 2)
 • ทุน 2013 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)
 • เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 สาขา Information Science and Technology ณ University for Information Technology "St. Paul the Apostle (UIST) เมือง Ohrid สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
 • รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อศึกษาในประเทศมาเลเซีย ประจำปี ๒๕๕๕ หมดเขตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
 • ทุนคุรุทายาทครูสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชน
 • ตลาดน้ำวัดลำพญา ต้นแบบเรียนรู้"บวร"
 • ศธ.เล็ง2แนวทางดูแล-หนุนรมต.ใช้วิธีสแกนนิ้ว ครูเอกชนเฮเข้าร.พ.ไม่ต้องจ่ายเงิน
 • สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 แล้ว เด็กทำคะแนนมากขึ้น 3 วิชา ลดลง 5
 • การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานสมัครเข้ารับรางวัล Wenhui Award ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (Wenhui Award for Educationnal Innovation 2012)
 • คุรุสภา แจงมาตรา44 ออกใบวิชาชีพครู
 • ไทยรับรู้อาเซียนด้อยกว่าชาติอื่น ศธ.เร่งพัฒนาศักยภาพเด็ก3ด้านชิงเป็นผู้นำ
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์รับตรงขาดเกือบหมื่น
 • ครูพันธุ์ใหม่ได้อัตราบรรจุ30%
 • ชงครม.จัดซื้อ"แท็บเล็ต"แบบลงนามเอ็มโอยู
 • เหน็บ!เงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็ก
 • ประกาศ

  ---------------

  เรื่อง จัดทำข้อมูลเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระบบ PSIS ให้เป็นปัจจุบัน

  ตามที่ สช. ได้ปรับฐานอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ซึ่งรวมเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม 5 %ในระบบ PSIS เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม 2555
  ดังนั้น โรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนครูอัตราร้อยละ 5 ในระบบ PSIS ขอให้ดำเนินการปรับเพิ่มข้อมูลเงินเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 เพื่อ สช.จะได้จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล และการปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท


  - รายละเอียดเพิ่มเติม -

  1. ตารางอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน (ปรับเพิ่มเงินเดือนในอัตราร้อยละ 5)

  2. ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่


 • ♥ ¸. • * '¯) ♥ ¸. •*' ¯)

  สถิติผู้เยี่ยมชม

  (¯ `* •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥(¯` * •. ¸ ♥(¯` ♥

    สถิติวันนี้ 213 คน
    สถิติเมื่อวาน 237 คน
    สถิติเดือนนี้
   สถิติปีนี้
   สถิติทั้งหมด
  5961 คน
  43567 คน
  30500391 คน
  เริ่มเมื่อ 2008-11-07


  อากาศวันนี้


  ดาวเทียม                          กรมตุนิยมทยา
  สภาพอากาศและฝนในช่วงต้นฤดูฝน 2555
  แผ่นดินไหว SOUTH OF JAVA,
  INDONESIAขนาด 4.4 ริกเตอร์
  เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
  ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
  วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
  แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
  สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
  สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
  NWP Model NWP Model
  GIS GIS
  เตือนภัย เตือนภัย
  เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
  รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว