ร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางการศึกษา

ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันค่ะ .!

เทิดไท้พระภูมี แปดสิบสี่พระพรรษา ดวงใจของไพร่ฟ้า "พระราชาแห่งราชันย์" พระยศก้องเกรียงไกร สถิตในทุกชนชั้น สมนามองค์เทวัญ จากสวรรค์วิมานฟ้า น้อมเกล้าอัญชุลี พระภูมีกษัตรา เทิดไว้ในบูชา ผองไพร่ฟ้าประชาไทย ศิระน้อมประณต แทบจรดเหนือเกล้าไว้ ถวายพระพรชัย พระองค์ทรงพระเจริญ
 

แนะนำวิชาค้นคว้าอิสระ (วิจัย IS)

                                                                  บันทึกข้อความxml:namespace prefix = o />

ส่วนราชการ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา  โทร. 8505                                                                                

ที่  ศธ 0522.16 ()/ พิเศษ          วันที่                                                                                                                                      

เรื่อง   ขอเสนอหัวข้อ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ                                            

เรียน   ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

                        พร้อมนี้ขอเสนอหัวข้อ  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประจำภาคต้น/ปลาย ปีการศึกษา........... ของนักศึกษาแขนงวิชา................................................................................. วิชาเอก..........................................................จำนวน......................... ราย   ดังรายละเอียดแนบท้าย

 

                                                                                                                                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

(...............................................................)

อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ

 

 

                                                                                                                                                 ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว

 

 

(...............................................................)

ผู้ประสานงานแขนงวิชา/วิชาเอก

 

 

 

(...............................................................)

ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ


แบบเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคต้น/ปลายปี การศึกษา............

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  แขนงวิชา.....................................  วิชาเอก................................................................

 

ชื่อนักศึกษา

(รหัสประจำตัว)

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ

(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

........................................

(......................................)

 

 

.......................................................

อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานกรรมการสอบ

 

.......................................................

กรรมการสอบ

............(ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด)...........

................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  :  เอกสารทั้งหมดต้องพิมพ์ และส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก พร้อมไฟล์ข้อมูล

                   โดยบันทึกลง CD หรือส่ง mail ที่ ed-8505@hotmail.com


xml:namespace prefix = v />เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง

อาจารย์บัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 

1.  ชื่อ – สกุล  ..................................................................................................................................

2.  ตำแหน่งทางวิชาการ  .................................................................................................................. 

3.  ตำแหน่งทางบริหาร/ตำแหน่งปัจจุบัน  ..........................................................................................

     หน่วยงาน  .................................................................................................................................. 

4.  สถานที่ติดต่อ  ............................................................................................................................. 

          ที่ทำงาน  ......................................................................................  โทรศัพท์  ......................

          ที่บ้าน  ..........................................................................................  โทรศัพท์  ……………….

          E-mail :  ……………………………………………………………………………………………. 

5.  คุณวุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิ

วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี

 

 

 

 

ปริญญาโท

 

 

 

 

ปริญญาเอก

 

 

 

 

อื่น ๆ

 

 

 

 

6.  สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

7.  ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/บทความ/งานวิจัย)

          1) ........................................................................................................................................

          2) ........................................................................................................................................

          3) ........................................................................................................................................

          4) ……………………………………………………………………………………………………

          5) ……………………………………………………………………………………………………

8.  ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร

มหาวิทยาลัย

          1) .........................................................................................................................................

          2) .........................................................................................................................................

          3) .........................................................................................................................................

          4) .........................................................................................................................................

  9.  รายละเอียดการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในครั้งนี้

          9.1  การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์

£   อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม

                    £   ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

                   หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ .......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

         

9.2  การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

£   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

                   £   ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

                   หัวข้อวิทยานิพนธ์ ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

 

          9.3  การเป็นอาจารย์ผู้สอน (ระบุชุดวิชา)

                   £  ผู้เขียนเอกสารการสอน ชุดวิชา ...........................................................................

£  อาจารย์สัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชา ........................................................................

 

10. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     (ขอให้สาขาวิชาระบุเพื่อชี้แจง สกอ.)

                   £   ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ

£   เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้น ๆ

                    £   อื่น ๆ  โปรดระบุ .............................................................................................   

 

                                         เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประจำภาคต้น/ปลาย  ปีการศึกษา .....................

 

1.  ประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระ :  การวิจัย

2.  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

                   ...........................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

3.  ชื่อนักศึกษา  ................................................................................                   รหัส ................................................

     แขนงวิชา .....................................................วิชาเอก ..........................................โทรศัพท์...........................................

4.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

        4.1  .............................................................................................................................................................................

        4.2  .............................................................................................................................................................................

5.  วิธีดำเนินการวิจัย

        5.1  แบบการวิจัย ........................................................................................................................................................

        5.2  ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง …....................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

        5.3  เครื่องมือการวิจัย .................................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

        5.4  สถิติที่ใช้/การวิเคราะห์ข้อมูล ..............................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

6.  อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานสอบ........................................................................

7.  กรรมการสอบ .................................................................................................

8.  วันที่นักศึกษานำเสนอ .....................................................................................

 

หมายเหตุ      เอกสารแผ่นนี้ความยาวไม่เกิน  1  หน้ากระดาษ

 

เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประจำภาคต้น/ปลาย  ปีการศึกษา .....................

 

1.  ประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระ :  การเขียนตำราและเอกสารวิชาการ

2.  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

                   ...........................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

3.  ชื่อนักศึกษา  ................................................................................                   รหัส ................................................

     แขนงวิชา .....................................................วิชาเอก ..........................................โทรศัพท์...........................................

4.  วัตถุประสงค์ของการเขียน

        4.1  .............................................................................................................................................................................

        4.2  .............................................................................................................................................................................

5.  วิธีดำเนินการเขียน

        5.1  ประเภทของตำราและเอกสารวิชาการ..................................................................................................................

        5.2  ขอบข่ายของการเขียน ….....................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

        5.3  แหล่งข้อมูล .........................................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

        5.4  วิธีการรวบรวมข้อมูล ..........................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

        5.5  การตรวจสอบความถูกต้อง..................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

6.  อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานสอบ........................................................................

7.  กรรมการสอบ .................................................................................................

8.  วันที่นักศึกษานำเสนอ .....................................................................................

  

หมายเหตุ      เอกสารแผ่นนี้ความยาวไม่เกิน  1  หน้ากระดาษ

 

 

เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประจำภาคต้น/ปลาย  ปีการศึกษา .....................

 

1.  ประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระ :  การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

2.  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

                   ...........................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

3.  ชื่อนักศึกษา  ................................................................................                   รหัส ................................................

     แขนงวิชา .....................................................วิชาเอก ..........................................โทรศัพท์...........................................

4.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

        4.1  .............................................................................................................................................................................

        4.2  .............................................................................................................................................................................

5.  วิธีดำเนินการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

        5.1  ขอบข่ายนวัตกรรมทางการศึกษา.........................................................................................................................

        5.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง...................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

        5.3  เครื่องมือการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา.......................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

        5.5  การตรวจสอบนวัตกรรมทางการศึกษา................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

6.  อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานสอบ........................................................................

7.  กรรมการสอบ .................................................................................................

8.  วันที่นักศึกษานำเสนอ .....................................................................................

 

 

หมายเหตุ      เอกสารแผ่นนี้ความยาวไม่เกิน  1  หน้ากระดาษ

 


เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประจำภาคต้น/ปลาย  ปีการศึกษา .....................

 

1.  ประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระ :  การวิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิจัย

2.  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

                   ...........................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................

3.  ชื่อนักศึกษา  ................................................................................                   รหัส ................................................

     แขนงวิชา .....................................................วิชาเอก ..........................................โทรศัพท์...........................................

4.  วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิจัย

        4.1  .............................................................................................................................................................................

        4.2  .............................................................................................................................................................................

5.  วิธีดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิจัย

        5.1  จำนวนงานวิจัยที่นำมาวิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิจัย............................................................................................

        5.2  เกณฑ์การเลือกงานวิจัยที่นำมาวิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิจัย...............................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

        5.3  วิธีการวิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิจัย......................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................

6.  อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานสอบ........................................................................

7.  กรรมการสอบ .................................................................................................

8.  วันที่นักศึกษานำเสนอ .....................................................................................

 

 

หมายเหตุ      เอกสารแผ่นนี้ความยาวไม่เกิน  1  หน้ากระดาษ

แนะนำวิชาค้นคว้าอิสระ (วิจัย IS)

1)           ขั้นตอนการทำวิจัย

1.1      เสนอหัวหัวข้อวิจัย (ควรใช้หาข้อมูลจากหน่วยงานเราเองเป็นหลัก)

- เริ่มจากต้องหาว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แล้วเอาปัญหามาตั้งเป็นคำถามวิจัย จากคำถามวิจัยจะได้ หัวข้อวิจัย

เช่น…..

ปัญหา : พบว่าสังคมไทยในปัจจุบันถูกอบายมุขเข้าครอบงำอย่างหนัก นำมาซึ่งปัญหาทางสังคม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ต่างๆมากมาย

ประเด็นปัญหาที่ที่ยกมาสามารถกำหนดโจทย์วิจัย(คำถามวิจัย)ได้ดังนี้

1.             คนไทยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับอบายมุขอย่างไร (ดูพฤติกรรม)

2.             การแก้ไขปัญหาอบายมุขในสังคมไทยเป็นอย่างไร (ดูความเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหาอบายมุข)

ดังนั้นอาจตั้งชื่องานวิจัยว่า

 “ การศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข & ความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ปัญหา อบายมุขในประเทศไทย.”

               “ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ปัญหาอบายมุขในประเทศไทย”

 

1.2 เสนอโครงร่างวิจัย(Proposal)

1)  ที่มาและความสำคัญของปัญหา

2)  คำถามวิจัย (เอาจากหัวข้อวิจัยมาตั้งเป็นคำถามวิจัย – ทำไม  อย่างไร จริงหรือไม่ )เช่น

    -คนไทยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับอบายมุขอย่างไร

                                                  -การแก้ปัญหารอบายมุขในสังคมไทยเป็นอย่างไร

   -การจัดการความรู้ของกรมทางหลวงเป็นอย่างไร

3)  วัตถุประสงค์การวิจัย

4)  ทฤษฏี/แนวคิดที่จะไปทบทวนวรรณกรรมมาภายหลัง

    แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องที่เราจะไปค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

5)  กรอบแนวคิดที่คิดว่าจะใช้ (ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สร้างรูปกรอบแนวคิดขึ้นมา ตัวแปรอิสระอยู่ซ้าย ตัวแปรตามอยู่ขวา)

6)  วิธีการวิจัย

                                                   -ประชากร + กลุ่มตัวอย่าง

                                                   -การเก็บข้อมูล

                                                 -การประมวลผลข้อมูล

-นิยามปฏิบัติการ ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ(มีรายละเอียดจนสามารถวัดได้ ให้คะแนนได้อย่างเป็นรูปธรรม)

                                                  -สมมุติฐานการวิจัย

                                                  -การวิเคราะห์ ใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่จะใช้ (X2- test หรือ Pearson r2 coef)

7)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ(เขียนมาก โน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์)

8)  บรรณานุกรม

 

สรุปโครงร่างวิจัย ควรมีจำนวน 5 - 10 แผ่น ขึ้นไป

 

1.3) จัดทำบทที่ 1-2-3

                                - บทที่1 ความสำคัญและความเป็นมา

- บทที่2 วรรณกรรม กรอบแนวคิด

- บทที่3 ระเบียบวิธีวิจัย

 

                     1.4 จัดทำแบบสอบถาม แบบประเมิน ทดสอบ และเก็บข้อมูล

 

     1.5 จัดทำบทที่4 ผลการประเมิน (กรอกข้อมูล วิเคราะห์ทางสถิติ )

 

     1.6 จัดทำบทที่5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 

2)            การพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีความสำคัญอย่างมาก หากสงสัยในขั้นตอนใด หรือต้องกรคำแนะนำให้ถามอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลย ในแต่ละขั้นตอน อาจมีการแก้ไขได้หลายครั้ง แล้วแต่ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา  ในการให้คะแนน การเข้าพบอาจารย์ ความก้าวหน้าของการสั่งงาน ตัวงานวิจัย ล้วนมีผลต่อเกรดทั้งสิ้น

3)            ขั้นตอนการเรียงเอกสารงานวิจัย

1.ปกหน้า(กระดาษสี)

2.รองปก(กระดาษเปล่า)

3.ปกใน(กระดาษขาว)

4.กิติกรรม

5.บทคัดย่อ

6.สารบัญ

7.สารบัญตาราง(ถ้ามี)

8.สารบัญภาพ(ถ้ามี)

9.บทที่1 ความสำคัญและความเป็นมา

10.บทที่2 วรรณกรรม

11.บทที่3 ระเบียบวิธีวิจัย

12.บทที่4ผลการประเมิน

13.บทที่5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

14.บรรณานุกรม

15.ภาคผนวก (ถ้ามี)

16.รองปกขาว

17.ปกหลัง

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  


   


  ค้นหาข้อมูลในเวบ
  Search
  สมาชิกเข้าสู่ระบบได้ที่นี่


  สมาชิกเข้าสู่ระบบ
   
  รหัสสมาชิก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก

  ติดต่อ webmaster ที่นี่

  webblog gunrapree
  webboard gunrapree
  blogspot gunrapree
  gunrapree.blogspot
  elementary.blogspot
  hi5.com@geerapann
  Twitter@geerapann
  Google+ gunrapree
  facebook@gunrapree

  http://lnkd.in/TUZDnH #in
  อย่าท้อถอยต่อความดีงามที่ควรพึงกระทำ...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552 

ประเภทบุคคล
      
      
                          
  ksp channel FAQ

  หนังสือราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ปี 2555

 • สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2554 (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
 • โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม (สำหรับนักเรียน อายุ 16 ปีขึ้นไป)
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 50 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน Japan Aviation Academy (JAA) เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (รอบที่ 2)
 • ทุน 2013 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)
 • เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 สาขา Information Science and Technology ณ University for Information Technology "St. Paul the Apostle (UIST) เมือง Ohrid สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
 • รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อศึกษาในประเทศมาเลเซีย ประจำปี ๒๕๕๕ หมดเขตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
 • ทุนคุรุทายาทครูสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชน
 • ตลาดน้ำวัดลำพญา ต้นแบบเรียนรู้"บวร"
 • ศธ.เล็ง2แนวทางดูแล-หนุนรมต.ใช้วิธีสแกนนิ้ว ครูเอกชนเฮเข้าร.พ.ไม่ต้องจ่ายเงิน
 • สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 แล้ว เด็กทำคะแนนมากขึ้น 3 วิชา ลดลง 5
 • การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานสมัครเข้ารับรางวัล Wenhui Award ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (Wenhui Award for Educationnal Innovation 2012)
 • คุรุสภา แจงมาตรา44 ออกใบวิชาชีพครู
 • ไทยรับรู้อาเซียนด้อยกว่าชาติอื่น ศธ.เร่งพัฒนาศักยภาพเด็ก3ด้านชิงเป็นผู้นำ
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์รับตรงขาดเกือบหมื่น
 • ครูพันธุ์ใหม่ได้อัตราบรรจุ30%
 • ชงครม.จัดซื้อ"แท็บเล็ต"แบบลงนามเอ็มโอยู
 • เหน็บ!เงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็ก
 • ประกาศ

  ---------------

  เรื่อง จัดทำข้อมูลเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระบบ PSIS ให้เป็นปัจจุบัน

  ตามที่ สช. ได้ปรับฐานอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ซึ่งรวมเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม 5 %ในระบบ PSIS เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม 2555
  ดังนั้น โรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนครูอัตราร้อยละ 5 ในระบบ PSIS ขอให้ดำเนินการปรับเพิ่มข้อมูลเงินเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 เพื่อ สช.จะได้จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล และการปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท


  - รายละเอียดเพิ่มเติม -

  1. ตารางอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน (ปรับเพิ่มเงินเดือนในอัตราร้อยละ 5)

  2. ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่


 • ♥ ¸. • * '¯) ♥ ¸. •*' ¯)

  สถิติผู้เยี่ยมชม

  (¯ `* •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥(¯` * •. ¸ ♥(¯` ♥

    สถิติวันนี้ 187 คน
    สถิติเมื่อวาน 228 คน
    สถิติเดือนนี้
   สถิติปีนี้
   สถิติทั้งหมด
  6400 คน
  44006 คน
  30500830 คน
  เริ่มเมื่อ 2008-11-07


  อากาศวันนี้


  ดาวเทียม                          กรมตุนิยมทยา
  สภาพอากาศและฝนในช่วงต้นฤดูฝน 2555
  แผ่นดินไหว SOUTH OF JAVA,
  INDONESIAขนาด 4.4 ริกเตอร์
  เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
  ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
  วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
  แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
  สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
  สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
  NWP Model NWP Model
  GIS GIS
  เตือนภัย เตือนภัย
  เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
  รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว